1. Το μέγαρον της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Format: pdf
Date: [1953]
2. Σημείωμα
Format: pdf
Date: [1953]
3. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αποκαλύπτων την Αναθηματικήν Στήλην των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
4. Αι ακαδημαϊκαί αρχαί
Format: pdf
Date: [1953]
5. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς αναχωρών μετά την λήξιν της τελετής των αποκαλυπτηρίων της Αναθηματικής Στήλης των υπέρ πατρίδος πεσόντων σπουδαστών
Format: pdf
Date: [1953]
6. Η Σύγκλητος της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
7. Τακτικοί Καθηγητές
Format: pdf
Date: [1953]
8. Λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν
Format: pdf
Date: [1953]
9. Επιτροπαί - Εφορείαι - Συμβούλια
Format: pdf
Date: [1953]
10. Παραρτήματα της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
11. Άσκησις σπουδαστών εν τώ Εμπορευματολογικώ Μουσείω
Format: pdf
Date: [1953]
12. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς παρακολουθών ασκήσεις σπουδαστών εν τω Εμπορευματολογικώ Εργαστηρίω
Format: pdf
Date: [1953]
13. Η Μικτή Χορωδία της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
14. Από την εορτήν της Πρωτοχρονιάς εν τη Λέσχη καθ' ήν ώραν ψάλλεται ο Εθνικός Ύμνος
Format: pdf
Date: [1953]
15. Η Μικτή Χορωδία της Σχολής μετά της Εφορείας της Λέσχης κατά την εορτήν της Πρωτοχρονιάς
Format: pdf
Date: [1953]
16. Ομάς Καλαθοσφαίρας της Σχολής & Ομάς Πετοσφαίρας της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
17. Ποδοσφαιρική Ομάς της Σχολής & Ορειβατική Ομάς της Σχολής
Format: pdf
Date: [1953]
18. Πρόγραμμα μαθημάτων Ακαδημαϊκού έτους 1952-1953
Format: pdf
Date: [1953]
19. Τριάκοντα τρία έτη δράσεως της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Format: pdf
Date: [1953]
20. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς κατά την Εθνικήν εορτήν της 28ης Οκτωβρίου 1952 υπο του πρυτάνεως κ. Νικολάου Γ. Φωτιά
Author: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: [1953]

Pages:  12