41. Πιστωτικοί τίτλοι:τόμος Β΄: τραπεζική επιταγή
Author: Αναστασιάδης, Ηλίας Κ.
Format: pdf
Date: 1948
42. Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή. Αγροτική, βιομηχανική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Format: pdf
Date: 1957
43. Οικονομική πρόγνωσις: ο ρυθμός εις την οικονομίαν: συμβολή εις την μορφολογία της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Format: pdf
Date: 1958
44. Οικονομικά μαθηματικά: βραχυπρόθεσμοι οικονομικαί πράξεις.Τόκος, προεξοφλήσεις, γραμμάτια ισοδύναμα, αλληλόχρεοι τοκοφόροι λογαριασμοί, νόμισμα, πολύτιμα μέταλλα, συνάλλαγμα, πρόκρισις συναλλαγής.
Author: Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Format: pdf
Date: 1930
45. Οικονομική πολιτική
Author: Τουρνάκης, Ιωάννης Ε.
Format: pdf
46. Μετανάστευσις και μεταναστευτική πολιτική εν Ελλάδι
Author: Τουρνάκης, Ιωάννης Ε.
Format: pdf
Date: 1923
47. Περί της τραπεζικής προεξοφλήσεως
Author: Συρμόπουλος, Σόλων Α.
Format: pdf
Date: 1911
48. Θεωρητική μηχανική: βιβλίον πρώτον: στατική του σημείου και σώματος και κινητική του σημείου
Author: Σακελλαρίου, Νείλος
Format: pdf
Date: 1927
49. Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας: μετά 95 σχημάτων εν τω κειμένω
Author: Σακελλαρίου, Νείλος
Format: pdf
Date: 1927
50. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας: μετά 29 σχημάτων εν τω κειμένω
Author: Σακελλαρίου, Νείλος
Format: pdf
Date: 1925
51. Μαθήματα παραστατικής γεωμετρίας: διδαχθέντα κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1925-1926
Author: Σακελλαρίου, Νείλος
Format: pdf
Date: 1925
52. Εμπορευματολογία
Author: Δαλιέτος, Ι. Γ.
Format: pdf
Date: 1944
53. Πίνακες ποιοτικής αναλυτικής χημείας
Author: Εμμανουήλ., Εμμανουήλ Ι.
Format: pdf
Date: 1923
54. Μαθήματα φαρμακογνωσίας
Author: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Format: pdf
Date: 1933
55. Μαθήματα δρογογνωσίας
Author: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Format: pdf
Date: 19??
56. Χημεία των τροφίμων και ποτών
Author: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Format: pdf
Date: 1923
57. Οικονομική των επιχειρήσεων: ιδιωτική οικονομική
Author: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1953
58. Συντελεσταί δράσεως εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Author: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1952
59. Σύστημα ιδιωτικής οικονομικής: Βιβλίον δεύτερον : Γενική οικονομική των επιχειρήσεων
Author: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1940
60. Τυπολογία των επιχειρήσεων εκ του βιβλίου Β' του συστήματος της ιδιωτικής οικονομικής
Author: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Format: pdf
Date: 1942

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »