101. Εμπορική αριθμητική: θεωρητική και πρακτική εφηρμοσμένη εις το εμπόριον, την βιομηχανία, την τράπεζαν και το χρηματιστήριον. Προς χρήσιν των εμπόρων, βιομηχάνων, τραπεζιτών, χρηματιστών, λογιστών, τραπεζιτικών υπαλλήλων, εμποροϋπαλλήλων και σπουδαστών των εμπορικών σχολών
Author: Βουλοδήμος, Ι.Κ., Παναγιωτόπουλος, Κ.
Format: pdf
Date: 1912
102. Αι γενικαί αρχαί του διπλογραφικού συστήματος των λογαριασμών προσιταί εις πάντα διανοούμενον: θέμα διαλέξεως ωργανωθείσης παρά της ακαδημαϊκής λογιστικής εταιρείας της Ελλάδος και δοθείσης εις την αίθουσαν "Παρνασσού" μετά φωτεινών προβολών κατά την 10ην Μαϊου 1926 υπό την προεδρίαν του κ. Α. Σπουργίτου
Author: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Format: pdf
Date: 1926
103. Συστήματα μαθημάτων λογιστικής: Α΄ σειρά μαθημάτων
Author: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Format: pdf
Date: 1923
104. Συστήματα μαθημάτων λογιστικής: Β΄σειρά
Author: Παναγιωτόπουλος., Κ.
Format: pdf
Date: 1927
105. Λόγος εισαγωγικός εις την θεωρητικήν και εφηρμοσμένην λογιστικήν
Author: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Format: pdf
106. Εμποριολογία και εμπορική αλληλογραφία: διδακτικόν σύγγραμμα θεωρητικόν και πρακτικόν
Author: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Format: pdf
Date: 1915
107. Ο τόκος ως στοιχείον του κόστους παραγωγής και της επιχειρηματικής προόδου
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 1937
108. Κόστος, κοστολόγησις, βιομηχανική λογιστική
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 1949
109. Στοιχεία οικονομικής των εκμεταλλεύσεων
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 19--
110. Στοιχεία γενικών μαθηματικών
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: 19--
111. Αρχαί γενικής λογιστικής
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 1958
112. Αρχαί γενικής λογιστικής: μέρος δεύτερον
Author: Τσιμάρας, Μάριος
Format: pdf
113. Θεωρία του κόστους
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 1944
114. Γραμμικός προγραμματισμός: πίναξ LEONTIEF, εξισώσεις διαφορών
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: 1960
115. Πίνακες οικονομικών μαθηματικών: συμπλήρωμα των παραδόσεων
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: 19--
116. Εισαγωγικά μαθήματα φυσικών επιστημών
Author: Δανόπουλος, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 1967
117. Στοιχεία γενικών μαθηματικών: τόμος Ι
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: 1966
118. Σημειώσεις γενικών μαθηματικών: συμπλήρωμα, από τας παραδόσεις
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: 19--
119. Γεωργοοικονομικαί έρευναι και αγροτική λογιστική: εισαγωγη της λογιστικής μεθόδου εν τη ελληνική αγροτική οικονομία
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 1936
120. Οικονομική των επιχειρήσεων: εισαγωγή
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 1967

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »