61. Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ στα συστήματα αξιολόγησης τμηματικής απόδοσης
Author: Παυλόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 09-2006
62. Η επίδραση της ποιότητας της ελεγκτικής διαδικασίας στο βαθμό παραποίησης των κερδών και ο ρόλος των μεγάλων διεθνών ελεγκτικών εταιριών: τεκμήρια από την ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών
Author: Καραγεώργος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 10-2006
63. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στην κοστολόγηση
Author: Παπαντωνοπούλου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 09-2006
64. Οι οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις λογιστικές πολιτικές των εταιρειών: η περίπτωση της εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 16 από τις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 11-2006
65. A comparative analysis of multivariate value at risk models: evidence from developed and emerging markets
Author: Γιασσιάς, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 10-2006
66. Effect of the implementation of IAS 32 and IAS 39 on UK banks' equity and adequacy capital
Author: Κουλουρίδη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 10-2006
67. Implied volatility indexes and asset returns
Author: Αλεξανδροπούλου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 11-2006
68. Μελέτη της εταιρικής πτώχευσης υπό το πρίσμα δεδομένων της κεφαλαιαγοράς: Ελλάδα
Author: Χρονόπουλος, Παναγιώτης Ι.
Format: pdf
Date: 09-2006
69. Stock price reaction to merger and acquisition announcements: evidence from greek firms listed on Athens stock exchange
Author: Γιαλαμάς, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-2006
70. Η εφαρμογή των ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών επιχειρήσεις
Author: Θεοφανοπούλου, Ζωή-Αργυρή
Format: pdf
Date: 09-2006
71. Insider trading: an empirical analysis of stock market reaction around the debt issues in Athens Stock exchange and London stock exchange
Author: Λιούτας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 09-2006
72. Corporate yield spread and macroeconomic indicators
Author: Παντίδου, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 11-2006
73. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες
Author: Σαΐτη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 10-2006
74. Η αντίδραση της χρηματαγοράς σε ανακοινώσεις προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock optional plans): εμπειρική έρευνα για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Author: Οικονόμου, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 10-2006
75. Factors affecting net interest margin in the Greek banking sector
Author: Αγαπητού, Βασιλική
Format: pdf
Date: 10-2006
76. Εταιρική διακυβέρνηση-εμπειρική εφαρμογή: η επίδραση της σύνθεσης και του μεγέθους του διοικητικού συμβουλίου στην απόδοση των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Σκοκάκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 06-2006
77. Αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών στα Βαλκάνια
Author: Μπουσδέκη, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 06-2006
78. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κερδοφορίας των Ελληνικών τραπεζών
Author: Νικολάου, Φωτεινός
Format: pdf
Date: 06-2006
79. Η χρησιμοποίηση της κοστολογικής πληροφορίας ως διοικητικό εργαλείο: μελέτη περίπτωσης στην εταιρεία Εγνατία Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Author: Σταμοπούλου, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 06-2006
80. Comparison of numerical methods for option pricing
Author: Μουρτζανός, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »