281. Αντιστάθμιση κινδύνων μέσω παραγώγων: λογιστική αντιστάθμισης: έρευνα σε 10 ελληνικές εταιρίες του Χ.Α.Α. 2005-2008
Συγγραφέας: Στεργίου, Σαββίνα Γ.
282. Η προβλεπτική ικανότητα των volatility smirks των δικαιωμάτων πάνω στην αγορά των υποκείμενων τίτλων
Συγγραφέας: Στρατικόπουλος, Φώτιος
283. Αποτελεσματικότητα της αγοράς στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών: έρευνα για ύπαρξη: January effect, Weekend effect & Size effect
Συγγραφέας: Κανάρης, Φρέσκος
284. Αιτίες και συνέπειες της μεταβολής του περιβάλλοντος πληροφόρησης στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις κατά τη χρονική περίοδο 2011-2015
Συγγραφέας: Κομίνης, Ορέστης
285. Διερεύνηση του φράγματος χρεωκοπίας εταιρειών σε σχέση με την πιστοληπτική τους αξιολόγηση
Συγγραφέας: Πανουργιάς, Δημήτριος
286. Η επενδυτική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν και μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και πώς επηρεάστηκαν τα κέρδη των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Βενέτη, Μαρία-Βασιλική
287. An empirical testing of alternative specifications of the accounting valuation model
Συγγραφέας: Κατσά, Ειρήνη
288. Η εφαρμογή των ΔΠΧΠ σχετικά με την κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας & ανάπτυξης σε Γαλλία και Γερμανία
Συγγραφέας: Κόκκου, Αικατερίνη
289. Η επίδραση του λειτουργικού κύκλου στην σταθερότητα (persistence) των δεδουλευμένων (accruals) στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο 1997-2016
Συγγραφέας: Τσαούσογλου, Μάριος
290. Η ικανότητα των επιμέρους συστατικών μερών των τρέχουσων ταμειακών ροών για την πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών
Συγγραφέας: Καλλίτσας, Ευστράτιος
291. Ο δείκτης του αποτελεσματικού φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Ντασιώτης, Πέτρος
292. Υποδειγματοποιώντας την κεφαλαιακή επάρκεια στον αμερικανικό τραπεζικό κλάδο: μια μίκρο-μάκρο προσέγγιση
Συγγραφέας: Λιώση, Κωνσταντίνα
293. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών στις χώρες-μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του Ευρώ: σύγκριση κερδοφορίας Ευρωπαϊκού Βορρά - Ευρωπαϊκού Νότου
Συγγραφέας: Πάσχος, Στέφανος
294. Αγελαία συμπεριφορά στις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου
Συγγραφέας: Σκιαδάς, Κωνσταντίνος
295. The impact of Hedge Fund Activism on the stocks of the Athens Exchange Market during 2008-2016
Συγγραφέας: Karavias, Iason
296. Η χρήση του περιθωρίου κέρδους και της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού για την πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας
Συγγραφέας: Δρόσος, Σωτήριος
297. Διαχείριση κερδών μέσω των πραγματικών διαδικασιών και η επιρροή αυτών στην μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Γαλανάκη, Αναστασία
298. Πως οι μακροοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τις αποδόσεις μετοχών
Συγγραφέας: Γαζής, Ιάσων
299. Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των CDS
Συγγραφέας: Βλαχάκος, Κλέαρχος
300. Εξαγορές και συγχωνεύσεις, στην ελληνική αγορά, ποιοί οι λόγοι και ποιά είναι η επίδραση στην χρηματιστηριακή τιμή αυτών των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Βασσάλου, Ιωάννα

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »