141. Η συμπεριφορά του κόστους (cost stickiness) στις επιχειρήσεις του Χ.Α. για το διάστημα 2006-2009
Author: Νάσσου, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 07-2011
142. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων ΔΕΚΟ
Author: Ψυχογυιός, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 07-2011
143. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης και η επίδρασή τους στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής : μια εμπειρική μελέτη των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ
Author: Παναγιώτου, Ευσταθία
Format: pdf
Date: 06-2011
144. Η αντίδραση της αγοράς των μετοχών στις ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Author: Κουναδέα, Ελένη
Format: pdf
Date: 10-2011
145. Sector rotation in the in the US market
Author: Πουλογιάννης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 07-2011
146. Εταιρικές γνωστοποιήσεις και συμπεριφορά των αναλυτών : μελέτη στις Ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες
Author: Ιγγλέζου, Ττατιάνα
Format: pdf
Date: 07-2012
147. Detecting earning management by IPO firms
Author: Παπουτέ, Άννα-Κλειώ
Format: pdf
Date: 06-2012
148. Performance evaluation and common risk factors of exchange traded funds : the case of shipping etf versus theoritical shipping portfolios
Author: Συμιτσή, Ευθυμία Ν.
Format: pdf
Date: 06-2012
149. Μελέτη ανάλυσης των προσδιοριστικών παραγόντων του κεφαλαίου κίνησης και συσχέτισής του με την κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων εταιριών για την περίοδο 2005-2010
Author: Μωραΐτη, Χαρίκλεια - Χριστιάνα
Format: pdf
Date: 07-2012
150. Finanacial distress : evidence from the U.S market (1999-2009)
Author: Στρατέλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 10-2011
151. Estimate forward-looking risk premium from options probability density functions, a study of S&P500 index
Author: Σκιαδάς, Γιώργος - Ηλίας
Format: pdf
Date: 11-2011
152. Earnings management κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Λυρίστη, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 11-2011
153. Διεθνή λογιστικά πρότυπα (μεταβλητές που επηρεάζουν το δανεισμό των επιχειρήσεων)
Author: Ματσούκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 11-2011
154. Finanacial crisis and adoption of the amendments to IAS 39-IFRS 7 : empirical evidence from Hellenic and European banks
Author: Carelli, Giacomo
Format: pdf
Date: 06-2009
155. Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών μεγεθών : εμπειρική έρευνα για την προβλεψιμότητα των κερδών στις Ελληνικές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις
Author: Μαγκάνα, Βασιλική
Format: pdf
Date: 10-2011
156. Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρηματοοικονομικής μόχλευσης: εμπειρική ανάλυση στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Author: Μάρη, Ελισάβετ
Format: pdf
Date: 10-2009
157. Abnormal stock returns prior to divided announcements in the London Stock Exchange and the Athens Stock Exchange
Author: Τσούκα, Ελένη
Format: pdf
Date: 09-2006
158. ΔΛΠ 17: Μισθώσεις. Η υιοθέτηση του προτύπου και τα αποτελέσματα του στην ελληνική αγορά
Author: Μπαλωμένου, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 11-2009
159. Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Author: Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 07-2014
160. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος και επηρεασμός της απόδοσης των μετοχών - περίπτωση χρηματιστηρίου Αθηνών
Author: Απότριας, Φώτης
Format: pdf
Date: 07-2014

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »