1. Τρόπος και νόμος της εξελίξεως των εθνών
Author: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Format: pdf
Date: 1925
2. Συμβολή εις την κοινωνιολογικήν θεωρίαν περί της καταγωγής του σχηματισμού και της εξελίξεως της οικογενείας
Author: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 1925
3. Ο νόμος ΓΧΜΒ΄εν σχέσει προς την νυν συναλλαγματικήν αρρυθμίαν
Author: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 1925
4. Branting, Brentano, Bernstein
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1925
5. Φορδισμός: αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας
Author: Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Format: pdf
Date: 1925

Pages:  1