ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Acquirers' and targets' reactions to post-acquisition’s integration process: a qualitative and a quantitative study of associated antecedents and outcomes
Εναλλακτικός τίτλος :Αντιδράσεις εργαζομένων από την εξαγοράστρια και την εξαγορασθείσα εταιρία προς τη διαδικασία ενσωμάτωσης της εξαγοράς: μία ποιοτική και μία ποσοτική μελέτη για τους προγενέστερους παράγοντες και τα αποτελέσματα
Δημιουργός :Μαυράκη, Ευαγγελία-Ζωή
Mavraki, Evangelia-Zoi
Συντελεστής :Vakola, Maria (Επιβλέπων καθηγητής)
Papadakis, Vassilis (Εξεταστής)
Papalexandris, Alexandros (Εξεταστής)
Sarri, Aikaterini (Εξεταστής)
Nikandrou, Irene (Εξεταστής)
Thanos, Ioannis (Εξεταστής)
Gkorezis, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :460p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10009
Περίληψη :Η διατριβή χρησιμοποιεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα για να εξετάσει την επιρροή του αντίκτυπου, του πλαισίου, της διαδικασίας και των προσωπικών παραγόντων μιας εξαγοράς στις αντιδράσεις των εργαζομένων απέναντι στην εξαγορά και, με τη σειρά τους, τον αντίκτυπό τους στην επιτυχία της ολοκλήρωσης της εξαγοράς. Ο κύριος σκοπός της ποιοτικής μελέτης είναι η εις βάθος διερεύνηση των γνωστικών αξιολογήσεων, των συναισθηματικών και των συμπεριφορικών αντιδράσεων των εργαζομένων έναντι των εξαγορών, και του τρόπου με τον οποίο αυτά συνδέονται με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της εξαγοράς. Επιπλέον, η ποιοτική μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αντιδράσεις των εργαζομένων μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, από τη στιγμή της ανακοίνωσης της επερχόμενης εξαγοράς έως και ένα χρόνο μετά την έναρξη της ενσωμάτωσης, καθώς και τους λόγους και τα αποτελέσματα αυτών μεταβολών. Τέλος, παρέχει μια σύγκριση μεταξύ των αντιδράσεων των εργαζομένων από την εξαγοράστρια και της εξαγορασθείσα εταιρία. Όσον αφορά την ποσοτική μελέτη, κεντρικός στόχος της είναι η διερεύνηση της σχέσης της ταύτισης των εργαζομένων με τον οργανισμό μετά την εξαγορά με τις στάσεις τους (ετοιμότητα αλλαγής) απέναντι σε άλλες πιθανές μελλοντικές οργανωσιακές αλλαγές. Η ποσοτική μελέτη διερευνά επίσης την επίδραση του αντίκτυπου (όφελος οργανισμού), της διαδικασίας (υποστήριξη προϊστάμενου) και του πλαισίου της αλλαγής (βαθμός ολοκλήρωσης ενσωμάτωσης), καθώς και του προσωπικού παράγοντα (αυτο-αποτελεσματικότητα στην αλλαγή), στην ενσωμάτωση της εξαγοράς και την απόδοση των εργαζομένων. Μια σημαντική συνεισφορά της ποσοτικής μελέτης είναι η εξέταση των αξιολογήσεων των προϊσταμένων σχετικά με την προσαρμοστική απόδοση των υφισταμένων τους μετά την εξαγορά, σε συνδυασμό με τις αυτό-αναφορές των υπαλλήλων τους σχετικά με τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις τους στην αλλαγή.Τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής μελέτης, χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους συλλογής δεδομένων, ρίχνουν πολύτιμο φως στο μυστήριο του υψηλού ποσοστού αποτυχίας των εξαγορών. Συζητούνται επίσης θεωρητικές και πρακτικές επιπτώσεις.
The present thesis uses both qualitative and quantitative data to examine the integrative influence of impact, context, process, and personal factors of an acquisition, on employees’ reactions and attitudes towards the acquisition and, in turn, their impact on the integration success of the acquisition. The main purpose of the qualitative study is an in-depth investigation of employees’ cognitive appraisals, emotions, and behavioural reactions towards acquisitions and of how these are associated with the integration process and outcomes. In addition, the qualitative study examines how employees’ cognitive appraisals, emotions, and behavioural reactions shift over time, from the time of the announcement of the upcoming acquisition until one year after the beginning of integration, as well as the reasons and outcomes of those shifts. Finally, it provides a comparison between acquirers’ and targets’ responses to illustrate significant differences regarding their cognitive, emotional, and behavioural reactions to change. The results of the qualitative study reveal different factors to influence the shifts of cognitive, emotional, and behavioural reactions between acquirers and targets over time. Turning to the quantitative study, a central objective is to investigate the relationship of employees’ post-acquisition organisational identification with their attitudes (change readiness) towards other potential future organisational changes. The quantitative study also investigates the influence of impact (organisational valence), process (supervisor support), and context of change (integration degree), as well as of individual factors (change self-efficacy), on post-acquisition integration and performance outcomes. Another innovative contribution of the quantitative study is the examination of supervisors’ ratings regarding their subordinates’ post-acquisition adaptive performance in association with their employees’ self-reports about their perceptions and reactions to change. The results of the qualitative and the quantitative study, using multiple methods of data collection, shed valuable light on the mystery of acquisition failure. Theoretical and practical implications are also discussed.
Λέξη κλειδί :Εξαγορές
Οργανωσιακή αλλαγή
Ενσωμάτωση εξαγοράς
Αντιδράσεις στην αλλαγή
Αποτελέσματα ενσωμάτωσης εξαγοράς
Acquisitions
Organizational change
Post-acquisition integration
Change reactions
Post-acquisition integration outcomes
Διαθέσιμο από :2023-02-01 14:32:07
Ημερομηνία έκδοσης :2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-02-01 14:32:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mavraki_2023.pdf

Τύπος: application/pdf