ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data-driven innovation in the technology industry
Εναλλακτικός τίτλος :Καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα στον κλάδο της τεχνολογίας
Δημιουργός :Κατσούλη, Ελευθερία
Katsouli, Eleftheria
Συντελεστής :Soderquist, Klas Eric (Επιβλέπων καθηγητής)
Mourtos, Yiannis (Εξεταστής)
Pouloudi, Nancy (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10025
Περίληψη :Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της καινοτομίας που βασίζεται στα δεδομένα, εστιάζοντας στην αύξηση της επιχειρηματικής αξίας και στην υπέρβαση των προκλήσεων των Μεγάλων Δεδομένων. Αρχικά, θα καθοριστεί η καινοτομία και η καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα, καθώς και η σημασία της καινοτομίας για τις εταιρείες τεχνολογίας. Μια επισκόπηση του κλάδου μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο που οι εταιρείες τεχνολογίας καινοτομούν και διαμορφώνουν στρατηγικές για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με βάση την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία εσόδων από δεδομένα. Επιπλέον, θα μελετηθεί η διαδικασία εκτέλεσης από τα πρωτογενή δεδομένα έως τη λήψη αποφάσεων. Ένα πραγματικά σημαντικό ζήτημα επίσης είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και οι εταιρείες για την αποθήκευση, προστασία, ασφάλεια και ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων διαθέσιμων δεδομένων. Επιπλέον, με στόχο τη διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ καινοτομίας βάσει δεδομένων και στρατηγικού σχεδιασμού, θα μελετηθούν περιπτώσεις εταιρειών τεχνολογίας για να κατανοηθεί η σημασία της χρήσης δεδομένων στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής βασισμένης στην καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας θα είναι πώς οι εταιρείες μπορούν να οικοδομήσουν μια στρατηγική καινοτομίας γύρω από τη δυναμική που βασίζεται στα δεδομένα και να διερευνήσουν τις στρατηγικές επιπτώσεις σε εταιρικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, νέες στρατηγικές που βασίζονται σε δεδομένα μπορούν να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέους τρόπους λειτουργίας, νέα τοποθέτηση σε αλυσίδες εφοδιασμού, νέες αλληλεπιδράσεις/σχέσεις με τους πελάτες και/ή πολλά άλλα.
The scope of this dissertation is to study the data-driven innovation phenomenon focusing on increasing business value and overcoming Big Data challenges. First, innovation and data-driven innovation will be defined, as well as the importance of innovation in technology companies. An industry overview can provide valuable screenings of the way that technology companies innovate and formulate strategies to gain competitive advantage, based on data analysis and data monetization. Moreover, the execution process from raw data to decision-making will be studied. A really important issue is the challenges that organizations and companies face to store, protect, secure, and analyze huge amounts of available data, so a roadmap with solutions will be valuable. Also, aiming in researching the connection between data-driven innovation and strategic planning, technology companies' strategies will be reviewed as case studies to understand the importance of data usage in formulating an effective strategy based on data-driven innovation. The outcome of this work will be how companies can build an innovation strategy around the data-driven dynamic and investigate the strategic impacts at the company level of data-driven innovation. As a result, new strategies based on data can relate to new business models, new operational modes, new positioning in supply chains, new customer interactions/relations, and/or many more.
Λέξη κλειδί :Καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα
Μεγάλα Δεδομένα
Βήματα καινοτομίας
Στρατηγική καινοτομίας
Data-driven innovation
Big Data
Innovation process
Innovation strategy
Διαθέσιμο από :2023-02-09 18:31:24
Ημερομηνία έκδοσης :30-12-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-02-09 18:31:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsouli_2022.pdf

Τύπος: application/pdf