ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Effects of Covid-19 on freight rates in relation to the demand and supply curve
Εναλλακτικός τίτλος :Οι επιδράσεις του Covid-19 στα ναύλα σε σχέση με τις καμπύλες της ζήτησης και της προσφοράς
Δημιουργός :Δανόπουλος, Δημήτριος
Γιαννουκάκης, Ανδρέας
Giannoukakis, Andreas
Danopoulos, Dimitrios
Συντελεστής :Sapouna, Panagiota (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10104
Περίληψη :Ο Covid-19 έχει επηρεάσει πολλές βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και τον ναυτιλιακό τομέα. Επηρέασε τη ζήτηση και την προσφορά διεθνών ναυτιλιακών υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στην εξέταση των επιπτώσεων του Covid-19 στους ναύλους σε σχέση με την καμπύλη ζήτησης και προσφοράς. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα διενεργήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λόγοι για τη μεταβολή της προσφοράς, της ζήτησης και των ναύλων. Η ποσοτική έρευνα διενεργήθηκε προκειμένου να μετρηθούν οι επιπτώσεις του Covid-19 στους ναύλους και να ελεγχθεί η αξιοπιστία των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν στην ποιοτική ανάλυση. Τέσσερις (4) ειδικοί από από τον διεθνή ναυτιλιακό χώρο έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις, συγκεκριμένα από εταιρείες που ασχολούνται με διεθνείς ναυτιλιακές δραστηριότητες, η μελέτη αποκάλυψε ότι η μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης και προσφοράς δεν επηρέασε ιδιαίτερα τους ναύλους. Ωστόσο, αυτό επιτεύχθηκε επειδή η πανδημία επηρέασε τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση, συρρικνώνοντας την καμπύλη ζήτησης και προσφοράς (μετατόπιση προς τα αριστερά). Ο Covid-19 έφερε έλλειψη προσφοράς και ζήτησης λόγω των διαταραγμένων συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι ναύλοι άλλαξαν όταν επηρεαζόταν ένας μακροοικονομικός παράγοντας (ζήτηση ή προσφορά). Για παράδειγμα, μια μείωση της ζήτησης έφερε αντίστοιχη μείωση των επιτοκίων. Όταν μειώθηκε η προσφορά, οι ναύλοι αυξήθηκαν και σταθεροποιήθηκαν. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε άλλους παράγοντες που επηρέασαν τους ναύλους και την επίδραση της καμπύλης όταν η προσφορά και η ζήτηση κινήθηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, δηλαδή, η μία μειώνεται και η άλλη επεκτείνεται/αυξάνεται.
Covid-19 has affected many industries, among them the maritime sector. It impacted the demand and supply of international shipping services. This study focused on examining the effects of Covid-19 on freight rates in relation to the demand and supply curve. For the purposes of this study both qualitative and quantitative research was conducted. The qualitative was conducted in order to address the reasons behind the change in the supply, the demand and the freight rates. The quantitative was performed in order to measure the effects of Covid-19 in the freight rates and to test the reliability of the information gathered by the interviews that was conducted in the qualitative analysis. Engaging four (4) experts from the international shipping field, particularly from firms that engage in international shipping operations, in an interview, the study revealed that the shift in demand and supply curve did not have much effect on the freight rates. However, this was achieved because the pandemic affected both supply and demand, contracting the demand and supply curve (shifting towards the left). Covid-19 brought a shortage in supply and demand due to the disrupted supply chain systems. Another point to note is that the freight rates changed when one macroeconomic factor was affected (demand or supply). For instance, a demand decline brought a corresponding rate decline. When supply reduced, freight rates rose and stabilized. Future research should focus on other factors that affected freight rates and the effect of the curve when supply and demand moved in different directions, i.e., one reducing and the other expanding/increasing.
Λέξη κλειδί :Ναύλα
Ζήτηση
Προσφορά
Πανδημία Covid-19
Freight
Demand
Supply
Pandemic Covid-19
Διαθέσιμο από :2023-02-22 20:47:29
Ημερομηνία έκδοσης :22-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-02-22 20:47:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Danopoulos_Giannoukakis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf