ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Event management και ψηφιακά εργαλεία
Εναλλακτικός τίτλος :Event management and digital tools
Δημιουργός :Υφαντής, Χριστόδουλος
Συντελεστής :Φραϊδάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10131
Περίληψη :Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και οι ψηφιακές στρατηγικές μάρκετινγκ αποτελούν αντικείμενο εκτενούς έρευνας και ανάλυσης. Ωστόσο, εντοπίζεται περιορισμένη αντιστοίχιση της χρήσης των πρακτικών αυτών, σε επιμέρους τομείς, όπως το Event Management.Το Event Management είναι ένας κλάδος που έχει γνωρίσει άνθηση την τελευταία δεκαετία, σε παγκόσμια κλίμακα, και πλέον χαρακτηρίζει τη σύγχρονη καθημερινότητα στις πολυάριθμες πτυχές της. Μέχρι πρότινος το Event Management διεξαγόταν με παραδοσιακές τεχνικές και διαδικασίες, καθώς και αναλογικές μορφές επικοινωνίας. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αναλυθεί η θέση και η νέα μορφή που έχει λάβει το Event Management στη ψηφιακή εποχή. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποιοτική και ποσοτική έρευνα και ανάλυση, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες ανάγκες, τους σκοπούς και τις προσδοκίες όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων στη διαδικασία του Event Management. Ως αποτέλεσμα ανέκυψε η ανάγκη για event τα οποία, εκτός από το βασικό σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν κάθε φορά, χρειάζεται επιπρόσθετα να προσφέρουν μία ολιστική εμπειρία στο κοινό, μία έννοια που ορίζεται από το Experience Management. Το Experience Management πληροί κάθε κριτήριο, ώστε να εξυπηρετεί, μέσα από την κυριαρχική χρήση των ψηφιακών εργαλείων, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα. Η προσέγγιση του Event Management υπό το πρίσμα του Experience Management συνδυάζει βέλτιστα τα εργαλεία του ψηφιακού κόσμου με τη βιωματική εμπειρία, που προσφέρει ένα event, θέτει νέες βάσεις, δίνει νέες προοπτικές και είναι εδώ για να καθορίσει τη ζωή μας, μέχρι το επόμενο στάδιο της ψηφιακής και τεχνολογικής εξέλιξης.
Digital Marketing and digital marketing strategies have extensively been a subject of research and analysis. However, these practices are rarely be found to be used in individual sectors, such as Event Management. Event Management is a business industry that had had a significand growth in the last decade, on a global scale, and nowadays it has turned to be an essential component in everyday life and its numerous aspects. Until recently, Event Management has been conducted with traditional techniques and procedures, as well as analog forms of communication. The purpose of this master thesis is to analyze the position and the modern form that Event Management has got through the digital age. For this purpose, a qualitative and quantitative research and analysis was carried out, highlighting the modern needs, purposes, and expectations of every person that is directly and indirectly involved in the Event Management process. As a result, the need arose for an event execution, was that, apart from the main purpose every event has to fulfil every time, it has to offer, in addition, a holistic experience to the public, what is, in particular, defined by Experience Management. Experience Management serves every modern requirement and demand, through the dominant use of digital tools. The approach of Event Management through the Experience Management scope, optimally combines the tools of the digital world with the genuine experience that an event offers, sets new foundations, gives new perspectives and is here to define our lives, until the next phase of digital and technological evolution.
Λέξη κλειδί :Διοργάνωση εκδηλώσεων
Διαχείριση εμπειρίας
Ψηφιακά εργαλεία
Ηδονική αξία
Χρηστική αξία
Event management
Experience management
Digital tools
Hedonic value
Utilitarian value
Διαθέσιμο από :2023-03-02 16:40:35
Ημερομηνία έκδοσης :16-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-02 16:40:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Yfantis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf