ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Behavioral origins of Covid-19 fake news awareness
Εναλλακτικός τίτλος :Επίδραση συμπεριφορικών μεταβλητών στην αναγνώριση ψευδών ειδήσεων σχετιζόμενων με την πανδημία του Covid-19
Δημιουργός :Βέλια, Αικατερίνη
Velia, Aikaterini
Συντελεστής :Antoniou, Fabio (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10137
Περίληψη :Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αλόγιστη χρήση των διαδικτυακών πλατφόρμων προσφέρει προσοδοφόρο έδαφος για την εξάπλωση ψευδών ειδήσεων. Μάλιστα η διάδοση ψευδών ειδήσεων τείνει να μετατραπεί σε μάστιγα της εποχής. Ιδίως με αφορμή την πανδημία, το πλήθος των ψευδών ειδήσεων είναι υπέρογκο με αποτέλεσμα τα άτομα να παραπλανούνται και να επηρεάζονται συναισθηματικά, οπότε να οδηγούνται σε εσφαλμένες αποφάσεις που αποκλίνουν από τη θεωρία της ορθολογικής επιλογής.Το ερώτημα, λοιπόν, που εγείρεται είναι κατά πόσο η ενσυναίσθηση των ατόμων περί των ψευδών ειδήσεων επηρεάζεται από μεταβλητές κουλτούρας, όπως η υπομονή ή της λαογραφίας, όπως η καχυποψία.Προς απάντηση του ερωτήματος αυτού χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της μελέτης: “Social Media & COVID-19: A Global Study of Digital Crisis Interaction between Gen Z and Millennials”, και από τις ακόλουθες βάσεις δεδομένων: World Bank Group, Our World in data, Hofstede's cultural dimensions dataset, Global Evidence on Economic Preferences survey (GPS) και folklore.Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας, του φύλου, της ποιότητας διακυβέρνησης, του δείκτη μακροπρόθεσμου προσανατολισμού, του δείκτη υπομονής, των μοτίβων που σχετίζονται με την καχυποψία, τη γνώση και τη σκέψη και της ενσυναίσθησης γύρω από τις ψευδείς ειδήσεις.
The democratization of the media provides fertile ground for sharing and spreading unverified information that mislead people and jeopardize their safety by undermining government’s ability to implement policies and cultivating fear, anger and anxiety. As psychological distress and emotional overload prevails, individuals’ course of action isn’t determined by rational choice theory and health behavior theory; instead they are lured into making irrational health decisions leading to severe health damage, especially during coronavirus pandemic. Understanding the paths and behavioral determinants that influence health choices, directs the development and implementation of better and more efficient health policies.As one of the main reasons that lead to this irrational health behavior is the presence of fake news in our daily lives, this study aims to understand the cultural and folklore origins of fake news awareness among individuals. The necessary data for this purpose were collected from the survey conducted in the context of the study ”Social Media & COVID-19: A Global Study of Digital Crisis Interaction among Gen Z and Millennials”; World Bank Group; Our World in data; Hofstede’s cultural dimensions dataset, Global Evidence on Economic Preferences survey (GPS) dataset and folklore dataset.The findings suggest that there is a strong relation between age, gender, the quality of governance, long-term orientation index, patience index, suspicion-related, know-related and think-related motifs and fake news awareness.
Λέξη κλειδί :Ψευδείς ειδήσεις
Κορονοϊός
Κουλτούρα
Λαογραφία
Καχυποψία
Fake news
Covid-19
Culture
Folklore
Suspicion
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :03-03-2023
Ημερομηνία αποδοχής :03-03-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Velia_2023.pdf

Τύπος: application/pdf