ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Inflation forecasting and decomposition
Εναλλακτικός τίτλος :Προβλέψεις και προσδιοριστικοί παράγοντες του πληθωρισμού
Δημιουργός :Κοφινά, Αργυρώ
Kofina, Argyro
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Skouras, Spyros (Εξεταστής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10165
Περίληψη :Το κύριο θέμα αυτής της μελέτης είναι ο πληθωρισμός, καθώς η ξαφνική ανοδική ή καθοδική μεταβολή του πληθωρισμού μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα και να οδηγήσει σε σοβαρές ζημιές στην οικονομική ευημερία μιας χώρας. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους οικονομικούς παράγοντες να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τις μελλοντικές τιμές του πληθωρισμού και τα αίτια που τον τροφοδοτούν. Το υπόλοιπο της διπλωματικής εργασίας οργανώνεται ως εξής. Στην ενότητα Ι παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το εν λόγω θέμα. Στην ενότητα ΙΙ παρουσιάζονται ορισμένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πληθωρισμού. Στην ενότητα ΙΙΙ αρχίζει η εμπειρική ανάλυση με προβλέψεις για τον πληθωρισμό με τη χρήση και τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων χρονοσειρών. Στην ενότητα IV παρουσιάζεται μια ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων του πληθωρισμού σε όρους ζήτησης και προσφοράς. Στην ενότητα V παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα.
The main topic of this study is the inflation rate, as sudden upward or downward movements in the inflation rate can cause uncertainty and may lead to severe damage to the economic prosperity of a country. Thus, it is of utmost importance for policy makers and other economic players to be as well informed as possible about the future values of the inflation rate and the cause that drives inflation. The rest of the thesis is organized as follows. In section I a brief overview of the literature on this topic is presented. In Section II some of the main characteristics of inflation are discussed. In Section III starts the empirical analysis with a forecasting exercise using and comparing different time series models. Section IV presents a decomposition of the inflation rate in demand and supply driven. In Section V are the concluding remarks and future research.
Λέξη κλειδί :Πληθωρισμός
Προσφορά
Ζήτηση
Πρόβλεψη χρονοσειρών
Inflation
Demand
Time-series forecasting
ARIMA models
Διαθέσιμο από :2023-03-10 10:20:25
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-10 10:20:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kofina_2023.pdf

Τύπος: application/pdf