ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :International portfolio management
Εναλλακτικός τίτλος :Διεθνής διαχείριση χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Divanelli, Marianthi
Διβανέλλη, Μαριάνθη
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Demos, Antonios (Εξεταστής)
Skouras, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10222
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τους κύριους παράγοντες που συνθέτουν τη διαδικασία της Διεθνούς Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Τα πρώτα κεφάλαια επικεντρώνονται στον ορισμό του κινδύνου και τους τύπους κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές, με βάση τη φύση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο περιγράφουν διεξοδικά τις μεθόδους και τα εργαλεία για τη μέτρηση του κινδύνου και τις διαθέσιμες στρατηγικές αντιστάθμισης για τον έλεγχο των επιπέδων κινδύνου. Στην τέταρτη ενότητα μελετάμε μέσα από ποικιλία ερευνών εάν η Διεθνής Διαφοροποίηση αποδίδει. Στην τελευταία ενότητα λαμβάνει χώρα η εμπειρική εφαρμογή. Μετά την κατασκευή διαφορετικών χαρτοφυλακίων, εγχώριων και διεθνών, χρησιμοποιώντας περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από τρεις διαφορετικές χώρες, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, συγκρίνουμε και εξετάζουμε στην πράξη τα οφέλη της Διεθνούς Διαφοροποίησης, χρησιμοποιώντας γραφικές παραστάσεις αλλά και διάφορα μέτρα απόδοσης χαρτοφυλακίων.
The current dissertation investigates the major factors that constitute the process of International Portfolio Management. The first chapters focus on definition of risk and the types of risk investors face, based on the nature of assets they hold. The second and third chapter thoroughly describe the methods and tools to measure risk and the hedging strategies available to control risk levels. In the fourth section we study through various research weather International Diversification pays. The last section is where the empirical application takes place. After the construction of different portfolios, domestic and international, by using assets that originate from three different countries, Germany, United Kingdom and United States, we examine in practice the benefits of International Diversification by the comparison of portfolios performances.
Λέξη κλειδί :Κίνδυνος
Διεθνής διαφοροποίηση
Διεθνή χαρτοφυλάκια
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Risk
International diversification
International portfolios
Portfolio management
Διαθέσιμο από :2023-03-16 12:25:38
Ημερομηνία έκδοσης :2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-16 12:25:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Divanelli_2023.pdf

Τύπος: application/pdf