ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Determinants of bank profitability after the global financial crisis: the case of Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Καθοριστικοί παράγοντες της τραπεζικής κερδοφορίας μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: η περίπτωση της Ελλάδος
Δημιουργός :Θεοδωρίδου, Ελισάβετ
Theodoridou, Elisavet
Συντελεστής :Pagratis, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Topaloglou, Nikolaos (Εξεταστής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10239
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να εξετάσει την κερδοφορία των Ευρωπαϊκών τραπεζών. Έγινε ανασκόπηση σε εμπειρικές μελέτες σχετικά με παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών και τη σχέση μεταξύ της κερδοφορίας των τραπεζών και των χαμηλών επιτοκίων.Στη συνέχεια, αναφέρεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η απότομη μείωση των δανείων αυτών άρχισε μετά την προσχώρηση των τραπεζών στο Ελληνικό σχέδιο εξυγίανσης περιουσιακών στοιχειών «Ηρακλής».Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση για να παρατηρηθεί και να σχολιασθεί η εξέλιξη των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών στην Ελλάδα (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank). Συγκεκριμένα, με σημαντικούς δείκτες ως σημείο αναφοράς, όπως κερδοφορίας, χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ποιότητας περιουσιακών στοιχείων και ρευστότητας, παράγουμε ορισμένα συμπεράσματα.
The purpose of this dissertation is to examine the profitability of European Banks. We referred to empirical studies concerning factors that affect bank profitability and the relationship between bank profitability and low-interest rates. Next, we will refer to the problem faced by the Greek banking system in recent years, the high levels of non-performing loans. The sharp decline in these loans began after the banks acceded to the 'Hercules' resolution plan.Finally, we performed an analysis to observe and comment on the evolution of the four major banks in Greece (Alpha Bank, National Bank of Greece, Piraeus Bank and Eurobank). in recent years. In particular, with specific indicators as a benchmark, such as profitability, leverage, asset quality, and liquidity, we are generating particular results.
Λέξη κλειδί :Τραπεζική κερδοφορία
Ευρωπαϊκές Τράπεζες
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
Δείκτες
Bank profitability
European Banks
Non-performing loans
Indicators
Διαθέσιμο από :2023-03-19 17:24:11
Ημερομηνία έκδοσης :01-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-19 17:24:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theodoridou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf