ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bank credit ratings and financial stability implication
Εναλλακτικός τίτλος :Πιστοληπτικές αξιολογήσεις τραπεζών και οι επιδράσεις τους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Δημιουργός :Λυκάκης, Διονύσιος
Lykakis, Dionysios
Συντελεστής :Pagratis, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10243
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των τραπεζών και των επιπτώσεων τους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι τράπεζες ως οικονομικοί διαμεσαλοβητές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο συνολικό χρηματοοικονομικό σύστημα και γι' αυτό το λόγο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση της πιστοληπτική τους ικανότητας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγησή τους από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς οι τράπεζες θεωρούνται αδιαφανή χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Συγχρόνως, η πιστοληπτική δυναμική των τραπεζών καθορίζεται κι από το μέγεθος της υποστήριξης που μπορεί να έχουν από εξωτερικές πηγές (έναν θεσμό ή την κυρίαρχη χώρα).Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε μικρο- και μακροοικονομικό επίπεδο, ενώ αναλύονται και οι παράγοντες που τις καθορίζουν. Επιπλέον, μελετάται η ύπαρξη προκυκλικότητας στις αξιολογήσεις και ο αντίκτυπος του hardwiring στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, περιγράφονται οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, δίνοντας έμφαση στον οίκο Moody's και στη μεθοδολογία που ακολουθεί για την αξιολόγηση των τραπεζών.
The objective of the present dissertation is to study bank credit ratings and their effects on financial stability. Banks as financial intermediaries play a major role in the overall financial system and for this reason, special emphasis is given on the assessment of their creditworthiness. However, it should be noted that their assessment by credit rating agencies is a complex process, as banks are considered as opaque financial institutions. At the same time, the credit dynamics of banks is also determined by the amount of support they may have from external sources (an institution or the sovereign country).In the current thesis, the credit ratings are studied at the micro- and macro-economic level, while the factors determining their quality are also analyzed. In addition, the existence of procyclicality in ratings and the implications of ratings hardwiring with regard to asset pricing are studied. Finally, credit rating agencies are described, emphasizing on Moody's and the methodology followed for the assessment of banks.
Λέξη κλειδί :Πιστοληπτικές αξιολογήσεις
Χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Προκυκλικότητα
Credit ratings
Financial stability
Procyclicality
Ratings hardwiring
Moody
Διαθέσιμο από :2023-03-21 08:47:50
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-21 08:47:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lykakis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf