ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικές προβλέψεις: μικροοικονομικά δεδομένα έναντι δεδομένων κειμένου
Εναλλακτικός τίτλος :Economic forecasting: microeconomic data vs textural data
Δημιουργός :Γραμματικάκη, Χριστίνα
Συντελεστής :Δενδραμής, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Αντωνίου, Φάμπιο (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10246
Περίληψη :Οι προβλέψεις τα τελευταία χρόνια αποτελούν από τα πιο κύρια θέματα έρευνας ανάμεσα σε ερευνητές και επαγγελματίες όλων των κλάδων, αλλά κυρίως στους κλάδους της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών. Η σημασία των ακριβών προβλέψεων στον εταιρικό σχεδιασμό και στις επενδυτικές αποφάσεις είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Η ακριβής πρόβλεψη ορισμένων μελλοντικών καταστάσεων μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες – οργανισμούς να διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο και να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις μιας κατάστασης. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς. Οι οικονομολόγοι επιλέγουν ποιες μεταβλητές είναι πιο σημαντικές για το υπό συζήτηση θέμα σύμφωνα με την βιβλιογραφία και τους εκάστοτε ελέγχους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν.Κύριος σκοπός αυτής της έρευνας είναι η επεξήγηση του ορισμού των προβλέψεων, καθώς και η σύγκριση δυο τύπων δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να βελτιώσουν ουσιαστικά μια πρόβλεψη. Οι δύο τύποι δεδομένων που θα αναλυθούν στην εργασία αυτή είναι τα οικονομικά δεδομένα και τα δεδομένα κειμένου.
In recent times it has been observed that forecasting has become one of the main endeavors of researchers and professionals in all fields, but especially in the fields of economics and finance. The importance of accurate forecasting in corporate planning and investment decisions is widely recognized. Accurately predicting certain future situations can help companies - organizations better manage risk and reduce the negative effects of a situation. Forecasts are used for a variety of purposes. Economists select which variables are important to the subject material under discussion according to the bibliography and each test that may be used.The main purpose of this project is to explain the definitions of forecasts, and to compare two types of data that can be used and substantially improve a forecast. The two types of data that will be analyzed in this paper are microeconomic data and textual data.
Λέξη κλειδί :Οικονομικές προβλέψεις
Μικροοικονομικά δεδομένα
Δεδομένα κειμένου
Textural data
Economic forecasting
Microeconomic data
Διαθέσιμο από :2023-03-21 14:20:40
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-21 14:20:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Grammatikaki_2023.pdf

Τύπος: application/pdf