ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση πράσινου διεθνούς χαρτοφυλακίου
Εναλλακτικός τίτλος :International green portfolio managment
Δημιουργός :Φουντούλης, Δημήτριος
Συντελεστής :Ντέμος, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τοπάλογλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10250
Περίληψη :Η κλιματική αλλαγή είναι μια ανησυχία που θέτει σοβαρές απειλές για τα οικοσυστήματα στα οποία ζούμε, καθώς και στην παρούσα και μελλοντική μας ευημερία. Με την επένδυση σε «πράσινα περιουσιακά στοιχεία», των οποίων τα έσοδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων, μπορούμε να συμβάλουμε στην επίλυση κάποιων επιπτώσεων με έμμεσο τρόπο. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσουμε τον βαθμό στον οποίο ένας επενδυτής αξίζει να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αποκλειστικά από «πράσινα περιουσιακά στοιχεία», στην εγχώρια ή την διεθνή αγορά. Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις υποδηλώνουν ότι ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο που αποτελείτε από πράσινα περιουσιακά στοιχεία, είναι ελάχιστα κατώτερο από ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο που δεν έχει τον περιορισμό να περιλαμβάνει αποκλειστικά «πράσινα περιουσιακά στοιχεία». Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, με τα οποία ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει την χρήση ενός international green portfolio, καθώς η διαφορά στο ρίσκο και στην αναμενόμενη απόδοση είναι αρκετά μικρή, που σε συγκρίσει με τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα που έχει κάποιος που επιλέγει green assets βοηθούν στην επιλογή τους.
Climate change is a concern that poses serious threats to the ecosystems in which we live, as well as to our present and future well-being. By investing in "green assets", the proceeds of which are used exclusively to finance environmental projects, we can contribute to solving some of the impacts in an indirect way. The purpose of this paper is to investigate the extent to which an investor finds it worthwhile to build a portfolio exclusively of "green assets", in the domestic or international market. The results from the analyses suggest that an international portfolio consisting of green assets is only marginally inferior to an international portfolio that is not constrained to include exclusively green assets. Nevertheless, there are positive elements that emerge from the research that allow an investor to choose to use an international green portfolio, as the difference in risk and expected return is quite small, which when compared to the other advantages of choosing green assets help in choosing them.
Λέξη κλειδί :πράσινα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνές χαρτοφυλάκιο
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Πράσινα ομόλογα
Πράσινες μετοχές
Green assets
International portfolios
Portfolio management
Green bonds
Green stocks
Διαθέσιμο από :2023-03-22 21:48:44
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-22 21:48:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fountoulis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf

Fountoulis_2023.zip