ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι: η παιχνιδοποίηση και η μάθηση μέσω παιχνιδιών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εναλλακτικός τίτλος :Innovative pedagogical methods: gamification and learning through games in secondary education
Δημιουργός :Σαραντέα, Παρασκευή
Συντελεστής :Ανδρούτσος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημάκης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Καπέτης, Χρυσόστομος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10255
Περίληψη :Η εκπαίδευση για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες αναζητεί καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, οι οποίες θα ανανεώσουν την διδακτική εμπειρία και θα προσφέρουν ποιοτικά μαθησιακά αποτελέσματα. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις πρακτικές παιχνιδοποιημένης μάθησης (gamification) και ερευνά τα αποτελέσματα της διδασκαλίας μέσω παιχνιδιών (game based learning). Συγκεκριμένα, διερευνάται η ένταξη των παραπάνω πρακτικών στο μάθημα της Ιστορίας της Α' Γυμνασίου. Για την υλοποίησης της έρευνα διαμορφώθηκαν δύο ψηφιακά προϊόντα η ιστοσελίδα «The History project» και η εφαρμογή «The Acropolis Project».
In order to respond to modern needs, education seeks innovative educational methods that will renew the teaching experience and provide quality learning outcomes. This thesis examines gamification practices and investigates the effects of game-based learning. Specifically, the integration of these practices is investigated in the first grade history course. For the implementation of the research, two digital products were developed: the website "The History project" and the application "The Acropolis Project".
Λέξη κλειδί :Παιχνιδοποιημένη μάθηση
Μάθηση μέσω παιχνιδιών
Πρακτικές παιχνιδοποίησης
Γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας
Μαθητές
Gamified learning
Learning through games
Gamification practices
History subject
Students
Διαθέσιμο από :2023-03-23 14:39:48
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-23 14:39:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sarantea_2022.pdf

Τύπος: application/pdf