ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Macroeconomic factors, risk management and international shipping stock returns
Εναλλακτικός τίτλος :Μακροοικονομικοί παράγοντες, διαχείριση κινδύνου και αποδόσεις μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών
Δημιουργός :Vasilopoulos, Dimitrios
Vogiatzakis, Nikolaos-Evangelos
Βασιλόπουλος, Δημήτριος
Βογιατζάκης, Νικόλαος-Ευάγγελος
Συντελεστής :Kavussanos, Emmanuel G. (Επιβλέπων καθηγητής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10269
Περίληψη :Σκοπός της προκείμενης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και ταυτοποίηση του αντίκτυπου διάφορων μακροοικονομικών παραγόντων, καθώς και της νομισματικής πολιτικής των Η.Π.Α στις αποδόσεις των μετοχών 24ων ναυτιλιακών εταιρειών, εισηγμένων στο χρηματιστήριο της NYSE και NASDAQ. To δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, σχηματίστηκε με δεδομένα των τελευταίων 15 ετών, σε μηνιαία συχνότητα και συγκεκριμένα από τον Απρίλη του 2007 έως και τον Μάιο του 2022, ώστε να συμπεριληφθούν γεγονότα που κλόνισαν την παγκόσμια οικονομία. Για να εξασφαλισθεί η εγκυρότητα και αμεροληψία των ευρημάτων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι διαγνωστικοί έλεγχοι, καθώς και ανάλυση δεδομένων με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσίασαν στατιστική σημαντικότητα μεταξύ του δείκτη μεταβλητότητας (VIX) και των αποδόσεων των μετόχων των ναυτιλιακών εταιρειών, τονίζοντας τον αρνητικό του αντίκτυπο λόγω της ικανότητας του να αναδεικνύει την αβεβαιότητα των επενδυτών απέναντι στο χρηματιστήριο. Επιπρόσθετα, ο λόγος του κεφαλαίου αγοράς προς το Α.Ε.Π και η προσφορά χρήματος των Η.Π.Α, φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις των μετοχών πολλών ναυτιλιακών εταιρειών σε μεγάλα επίπεδα σημαντικότητας. Ωστόσο, για να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο ανεξάρτητων μεταβλητών όπως του πληθωρισμού, της βιομηχανικής παραγωγής και των ομοσπονδιακών επιτοκίων στην εξαρτημένη μεταβλητή, χρειάζεται να πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη έρευνα που θα αντιμετωπίζει περιορισμούς που προκύπτουν από γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά την σταθερότητα της οικονομίας και διεθνούς ναυτιλίας.
The aim of this master thesis was to investigate and clarify the impact of various macroeconomic risk factors, along with the U.S monetary policy, on 24 companies’ stock returns which provide services in a large spectrum of shipping markets and are listed in NYSE and NASDAQ. The sample has been formed by a 15-year timeseries data starting from April 1st 2007 until May 1st 2022 on monthly frequency and it captures significant events, for instance the financial crisis and the Covid-19 outburst that affected the world economy and as consequence the shipping industry. In order to guarantee the reliability and validity of the findings, several diagnostic tests have been performed before we proceed to the ordinary and generalized least square methods for data analysis to ensure accurate and unbiased estimations. The results of the research have pointed out the significant association between the volatility index (VIX) explanatory variable and the shipping companies’ stock returns, along with its negative effect on the market value due to its ability to measure the signs of uncertainty in the market. Moreover, the U.S ratio of total market capitalization over GDP and the money supply (M2) seem to affect numerous companies’ stock returns at a significant confidence level. However, to be able to surpass the limitations due to economic and other shocks that affect the research, further investigation should be done regarding the impact of the inflation, the industrial production and the effective federal funds rate on the dependent variable.
Λέξη κλειδί :Αποδόσεις ναυτιλιακών μετοχών
Χρηματιστήριο
Ναυτιλιακές εταιρείες
Δείκτης μεταβλητότητας
Shipping stock returns
Stock Exchange
Shipping companies
Volatility Index (VIX)
Διαθέσιμο από :2023-03-29 00:48:39
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-29 00:48:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vasilopoulos_Vogiatzakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf