ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Visual elements of product packaging: a textual analytic systematic literature review
Εναλλακτικός τίτλος :Τα οπτικά στοιχεία της συσκευασίας του προιόντος: μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση με την χρήση του topic modeling
Δημιουργός :Σιάτρα, Μαριλένα
Siatra, Marilena
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Paraskevas, Argouslidis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :128p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10282
Περίληψη :Σε αυτή τη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση θα εξετάσουμε ποια είναι τα οπτικά στοιχεία που έχει μια συσκευασία και μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών, και πώς κάθε οπτικό στοιχείο επηρεάζει την αντίληψη της συσκευασίας και το ίδιο το προϊόν. Το αισθητηριακό μάρκετινγκ, και πιο συγκεκριμένα, τα οπτικά στοιχεία στις συσκευασίες επηρεάζουν ιδιαίτερα την αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών, ωστόσο, παρόλο που υπάρχουν διάφορες μελέτες στο πεδίο, που αποτελούνται από πρωτογενή δεδομένα, αυτές είναι διάσπαρτες και πολύπλοκες και θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε μία ανασκόπηση. Αυτή η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελείται από μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ οπτικών στοιχείων στη συσκευασία και την αγορά των καταναλωτών, και τα αποτελέσματά τους προέρχονται από τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων. Η σύνταξη των μελετών ήταν εξαντλητική και καμία σχετική μελέτη δεν αγνοήθηκε. Στη Βιβλιογραφία παρουσιάστηκε μια αναλυτική επισκόπηση κάθε οπτικού στοιχείου, που έχει ποτέ συζητηθεί ξεχωριστά και μια σύνοψη των προηγούμενων μελετών. Στη συνέχεια, η Μεθοδολογία περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Αυτό το κεφάλαιο αφορά την ερευνητική προσέγγιση, τη δόμηση του ερευνητικού ερωτήματος, τη στρατηγική αναζήτησης βιβλιογραφίας, την εφαρμογή κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού, τη χρήση του topic modeling και τα πιθανά topic solutions. Το κεφάλαιο Αποτελέσματα περιλαμβάνει, με συλλογικό τρόπο, τα topics που προήλθαν από το επιλεγμένο topic solution και την οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω γραφημάτων. Στο κεφάλαιο Συζήτηση και Συμπέρασμα, τα θέματα κατηγοριοποιούνται και συζητούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Κάθε κατηγορία αναλύθηκε και συζητήθηκε ξεχωριστά. Στο τελευταίο κεφάλαιο, Συμπεράσματα και Επιπτώσεις, τα αποτελέσματα ερμηνεύονται σε συμπεράσματα, ολοκληρώνοντας τις γνώσεις μας σχετικά με τον όρο που μελετήσαμε. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας επιχειρηματολογεί για τη συμβολή αυτής της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην ακαδημαϊκή έρευνα και την πρακτική συνεισφορά των ευρημάτων της ανασκόπησης. Τέλος, έγιναν προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
In this systematic literature review we are going to examine, which are the visual elements a packaging has and can influence consumers’ purchase decisions, and how does each visual element affect packaging perception and the product itself. Sensory marketing, and more particularly, visual elements on packaging are highly affective for increasing consumers interest, however, even though there are various studies in the field, that consist of primary data, they are scattered and complex and should be collected into one review. This systematic literature review consists of studies that examine the relationship among visual elements on packaging and consumers purchase, and their results come from the primary data collection. The compilation of studies was exhaustive, and no relevant study was ignored. Literature presented an analytical overview of each visual element that is ever been discussed separately and with a synopsis of the past studies. Next, the Methodology describes step by step the procedure that was followed to create this systematic literature review. It is about the research approach, the building of the research question, the literature search strategy, the implementing inclusion, and exclusion criteria, the use of topic modeling and the potential topic solutions were discussed. The Results chapter includes, in a collective way, the topics coming from the selected topic solution and the visual presentation of the results through graphs. In the Discussion and Conclusion chapter, topics are categorized and discussed under three big categories. Every category was analyzed and discussed separately. In the final chapter, Conclusions and Implications, the results are being interpreted into conclusions, that wrap up our knowledge on the studied concept. Afterwards, the author argues about the contribution of this systematic literature review to the academic research and about the managerial implications of the review’s findings. Finally, proportions for future research were made.
Λέξη κλειδί :Αισθητηριακό μάρκετινγκ
Όραση
Οπτικά στοιχεία
Συσκευασία
Αίσθηση της όρασης στη συσκευασία
Sensory marketing
Vision
Visual elements
Packaging
Sense of vision on packaging
Διαθέσιμο από :2023-03-31 14:05:33
Ημερομηνία έκδοσης :2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-31 14:05:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Siatra_2023.pdf

Τύπος: application/pdf