ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Exploring the role of design aesthetics in user experience of e-banking services: a cross-generational investigation
Εναλλακτικός τίτλος :H διερεύνηση του ρόλου των design aesthetics στην εμπειρία χρήστη σε υπηρεσίες e-banking: μια έρευνα μεταξύ των γενεών
Δημιουργός :Σταματοπούλου, Χριστίνα
Stamatopoulou, Christina
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10292
Περίληψη :Η μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ αισθητικής σχεδιασμού και εμπειρίας χρήστη στο πλαίσιο της διαδικτυακής τραπεζικής και εξετάζει το ρόλο της ηλικίας και του ψηφιακού γραμματισμού στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης. Η μελέτη χρησιμοποιεί το Τechnology Acceptance Model (TAM), τη θεωρία Stimulus-organism-response (SOR), τη θεωρία e-service quality και τη θεωρία των hedonic και utilitarian υπηρεσιών. Οι ερευνητικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την αισθητική του σχεδιασμού, την αντιληπτή χρησιμότητα, την αντιληπτή ευκολία χρήσης, την αντιληπτή ασφάλεια, την αντιληπτή απόλαυση, την εμπιστοσύνη, την πρόθεση για επαναχρησιμοποίηση και την ικανοποίηση. Το εννοιολογικό πλαίσιο στοχεύει στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της αισθητικής σχεδιασμού, της εμπειρίας χρήστη, της ηλικίας, του ψηφιακού γραμματισμού και των άλλων παραγόντων για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται η εμπειρία του χρήστη στην ηλεκτρονική τραπεζική. Η μελέτη χρησιμοποιεί ποσοτική μεθοδολογία, συλλέγοντας δεδομένα από περισσότερους από 700 συμμετέχοντες, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα αναλύονται χρησιμοποιώντας τόσο περιγραφική όσο και συμπερατική στατιστική, με ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης που περιλαμβάνει μεταβλητές mediators. Τα ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν τη σημασία της αντιληπτής χρησιμότητας, της ευκολίας χρήσης, της ασφάλειας και της απόλαυσης στη διαμόρφωση της εμπειρίας του χρήστη.
The study explores the relationship between design aesthetics and user experience in the context of Internet banking, and considers the impact of age and digital literacy in shaping this relationship. The study employs the Technology Acceptance Model (TAM), the Stimulus-Organism-Response (SOR) theory, the e-service quality theory, and the theory of hedonic and utilitarian services. The research factors include design aesthetics, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived security, perceived enjoyment, trust, intention to re-use, and satisfaction. The conceptual framework aims to investigate the interplay between design aesthetics, user experience, age, digital literacy, and the other factors to understand how user experience is affected in online banking.The study employs a quantitative methodology, gathering data from over 700 respondents in Athens, Greece, using a structured questionnaire. The data is analyzed using both descriptive and inferential statistics,such as ANOVA and multiple regression analysis that includes mediator variables.The study's unique findings reveal the significance of perceived usefulness, ease of use, security, and enjoyment in shaping the user experience, consumer trust, satisfaction and intention to-reuse.
Λέξη κλειδί :Αισθητικός σχεδιασμός
Εμπειρία χρήστη
Ηλεκτρονική τραπεζική
Ψηφιακός γραμματισμός
Γενιές
Design aesthetics
User experience
E-banking
Digital literacy
Generations
Διαθέσιμο από :2023-04-01 13:02:57
Ημερομηνία έκδοσης :30-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-01 13:02:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stamatopoulou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf

Stamatopoulou_2023.zip