ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data driven supply chain management
Εναλλακτικός τίτλος :Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση δεδομένων
Δημιουργός :Ζαχαροπούλου, Χρυσούλα
Zacharopoulou, Chrysoula
Συντελεστής :Zachariadis, Emmanouil (Επιβλέπων καθηγητής)
Chatziantoniou, Damianos (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10335
Περίληψη :Η μεταφορά των απτών υλικών από τους προμηθευτές στους κατασκευαστές, και στη συνέχεια μέσω του διανομέα στους τελικούς χρήστες, η διαδικασία παραγωγής, η σχέση με τους προμηθευτές, είναι μερικοί από τους τομείς που εστιάζει στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι κατασκευαστές μπορούν πλέον να παρακολουθούν την άυλη ροή πληροφοριών, η οποία εξελίσσεται ταυτόχρονα με την κίνηση των υλικών, χάρη στην ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν μια αλυσίδα εφοδιασμού να γίνει πιο έξυπνη, προσαρμόσιμη και ευέλικτη είναι ζωτικής σημασίας καθώς οι βιομηχανικές διαδικασίες καθοδηγούνται όλο και περισσότερο από δεδομένα. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται συνήθως ως μια γραμμική διαδικασία όπου τα δεδομένα ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των ενδιαφερομένων που αλληλεπιδρούν σε σχετικά στάδια. Κατά συνέπεια, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει θεμελιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν την τρέχουσα κατάσταση όπου ένας τεράστιος όγκος δεδομένων αναδύεται από όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, μόνο ένα μικρό μέρος των μεγάλων δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων προσαρμογής της αλυσίδας εφοδιασμού. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων μπορεί να αναδιαμορφώσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο η αλυσίδα εφοδιασμού λειτουργεί, ανταγωνίζεται, συνεργάζεται, διατηρεί και αναπτύσσεται. Η ανάγκη για ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανταπόκριση βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όπου αναδεικνύονται ζητήματα όπως ακρίβεια πλεονάζουσας ζήτησης, προσαρμοστικότητα παραγωγής, χωρητικότητα, ανισορροπία προσφοράς - ζήτησης, χρήση φορτηγών, βελτιστοποίηση της αγοράς, βιωσιμότητα και «πράσινη» μεταφορά αγαθών. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξεταστεί είναι η σύνδεση μεταξύ Big Data και βιωσιμότητας, καθώς σήμερα, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να βασίζουν τις πρακτικές και τις λειτουργίες τους στη βιωσιμότητα (κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική) με άλλα λόγια, βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (SCA)
The transfer of tangible materials from suppliers to manufacturers, and then in turn via the distributor to end users, the manufacturing process, the relationship with the suppliers, are some of the areas that of supply chain management focus. Manufacturers can now track the intangible flow of information, which evolves concurrently with the movement of materials, thanks to the information technologies rapid development during the past two decades. Exploring how data may help a supply chain become more intelligent, adaptable, and flexible is crucial as industrial processes become more and more data-driven. Supply chain management is typically thought of as a linear process where data is exchanged directly between stakeholders interacting in related stages. Consequently, supply chain management has fundamental issues dealing with the current situation where a massive amount of data emerges from all directions at once, and it is unable to respond effectively. A further difficulty is efficient data processing. A significant amount of data about supply chain management is coming from various stages as systems become "smarter." To date, however, only a small portion of big data has been used to assist in supply chain adjustment decision-making. In the big data era, data is increasingly recognized as a critical asset for manufacturers of any size. It is increasingly acknowledged that the analytics of big data can profoundly reshape the way how supply chain operate, compete, collaborate, sustain, and grow. The need for flexibility, adaptability and responsiveness is in the center of attention where issues as excess demand accuracy, production adaptability, capacity, supply - demand imbalance, truck utilization, route to market optimization, sustainability and eco-friendly transportation solution emerge. Another issue to consider is the link between Big Data and sustainability, since today, businesses are compelled to base their practices and operations on sustainability (social, environmental, and economic) in other words, sustainable competitive advantage (SCA)
Λέξη κλειδί :Εφοδιαστική αλυσίδα
Δεδομένα
Μοντέλα
Supply chain
Data
Models
Διαθέσιμο από :2023-04-02 21:58:22
Ημερομηνία έκδοσης :31-08-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-02 21:58:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zacharopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf