ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Start-ups' post-entry success factors: an analysis of internal performance determinants
Εναλλακτικός τίτλος :Παράγοντες επιτυχίας των νεοφυών επιχειρήσεων μετά την είσοδο: ανάλυση των εσωτερικών παραγόντων που καθορίζουν τις επιδόσεις
Δημιουργός :Καρβελά, Παναγιώτα
Karvela, Panagiota
Συντελεστής :Manolopoulos, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Soderquist, Eric-Klas (Εξεταστής)
Voudouris, Irini (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10348
Περίληψη :Για να διερευνηθούν οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες που οδηγούν σε υψηλή απόδοση τις νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στην Ελλάδα, ερωτήθηκαν οι ιδρυτές 108 εξ’ αυτών σχετικά με τη σημασία ενός ευρέος φάσματος χαρακτηριστικών που αφορούν: (α) στο ανθρώπινο κεφάλαιο, (β) σε στρατηγικές μεταβλητές, (γ) στη δικτύωση, (δ) σε επιλογές χρηματοδότησης πριν από την είσοδο στην αγορά, και (ε) σε διάφορα δημογραφικά στοιχεία των διοικητικών τους συμβουλίων. Η μεθοδολογία των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) που υιοθετήθηκε ως πλαίσιο της εμπειρικής μας διερεύνησής κατέδειξε ότι, στην πραγματικότητα, οι διαφορές στην απόδοση μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων μπορούν να αποδοθούν τουλάχιστον εν μέρει, αν όχι σε μεγάλο βαθμό, στο ανθρώπινο και στρατηγικό κεφάλαιο, καθώς και στην ετερογένεια των διοικητικών τους συμβουλίων όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στη δια-φυλετική τους σύνθεση και στον αριθμό των μελών τους. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και εκείνες που έχουν ιδρυθεί στην πρωτεύουσα της χώρας συνδέθηκαν επίσης με αυξημένο όγκο πωλήσεων. σε σύγκριση με τις εταιρίες παραγωγής, και εκείνων που εδράζουν στην περιφέρεια της Ελλάδας. Οι επιλογές χρηματοδότησης και τα εγκατεστημένα συστήματα δικτύωσης δεν σχετίζονται με υψηλά επίπεδα απόδοσης, το ίδιο συμβαίνει και με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά του προφίλ των διοικητικών τους συμβουλίων,· συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής εξειδίκευσης των ιδρυτών, της σταθερότητας και της συχνότητας των συνεδριάσεων. Ομοίως, ο αντίκτυπος των επιδράσεων που ανάγονται σε επίπεδο αγοράς (ρυθμός ανάπτυξης και τεχνολογικής απαξίωσης) και μακρο-περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών (ποιότητα του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης) δε φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση.
To explore firm-level, internal determinants of new ventures’ performance, the founders of 108 start-ups in Greece were surveyed regarding a broad range of human capital characteristics, strategic factors, networking, pre-entry funding choices, and organizational demographics. Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis shows that, in effect, the performance differentials across entrepreneurial new ventures can be at least partially, if not largely, attributed to their human assets, strategic foundations, and board heterogeneity as reflected in gender diversity in the decision boards and the number of founders. Service start-ups, and those that have been founded in the capital of the country were also associated with increased sale volumes; compared to manufacturing new ventures and those that are located in the periphery of Greece. Funding choices and established partnership-based networks were not related to high performance levels, as well as several board profile characteristics; including the educational specialization of the founders, stability of the board, and the frequency of meetings. Likewise, the impact of market; such as the market growth rate of the industry and rate of technology obsoletion, and macro-environmental influences; such as the quality of the local entrepreneurial ecosystem and aggregate R&D spending seem minimal, not significantly affecting new ventures’ performance.
Λέξη κλειδί :Νεοφυείς επιχειρήσεις
Απόδοση πωλήσεων
Εταιρικά χαρακτηριστικά
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Χρηματοδότηση
Startups
Sales performance
Firm-level determinants
Human capital
Funding
Ημερομηνία έκδοσης :03-04-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :06-04-2023
Ημερομηνία αποδοχής :06-04-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karvela_2023.pdf

Τύπος: application/pdf