ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Non-permanent members in the Security Council: the case of Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Μη μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας: η περίπτωση της Ελλάδας
Δημιουργός :Mavridou, Athina
Μαυρίδου, Αθηνά
Συντελεστής :Blavoukos, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Bourantonis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10413
Περίληψη :Η παρουσία μιας χώρας στα Ηνωμένα Έθνη αποτελεί το κλειδί για τη διεθνή της απόδοση και την προώθηση των συμφερόντων της. Ένα κατ’ αναλογία μικρό κράτος έχει τα ίδια δικαιώματα με τις Μεγάλες Δυνάμεις και εκεί έγκειται η αρχή της ισότητας. Από νομικής άποψης, δύναται να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ισότιμα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβλέπει την διεθνή ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια. Από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του Χάρτη του ΟΗΕ, κατανοούμε την πρόθεση των συντακτών να δημιουργήσουν ένα όργανο παρακολούθησης το οποίο θα διαχειρίζεται απειλές και θα επιβάλλει κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τα συμπεφωνημένα. Μέσω αυτού του οργάνου, μπορούν να ακουστούν οι φωνές 15 κρατών μελών – κάποιες περισσότερο, κάποιες λιγότερο. Οι ευνοούμενοι, κατέχουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας και έτσι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα εκλεγμένα, μη-μόνιμα μέλη, σε επίπεδο διεθνούς τάξης. Με τη σειρά τους, τα μη-μόνιμα μέλη αυξάνουν την ετερογένεια και εξασφαλίζεται νομιμοποίηση. Από τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών, μετά το Συνέδριο του Αγίου Φραγκίσκου το 1945, η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και με δικαίωμα ψήφου. Είναι πλήρες μέλος του ΟΗΕ από τις 25 Οκτωβρίου 1945. Η Ελλάδα έχει αφήσει το αποτύπωμά της ειδικά κατά τη διάρκεια της διπλής της θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας (1952-1953 & 2005-2006), ως μη-μόνιμο μέλος – αναπόσπαστο μέρος της συμμαχίας των δυτικών και άλλων κρατών της Ευρώπης. Έχει ήδη υποβάλλει την υποψηφιότητά της για την διετία 2025-2026. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προεκλογική εκστρατεία και τα σημεία στα οποία εστιάζει η χώρα. Κάθε υποψηφιότητα χαρακτηρίζεται από διαφορετικές περιστάσεις. Πόλεμοι, ανθρωπιστικές κρίσεις, πανδημίες έχουν μετακυλήσει τις προτεραιότητες του ΟΗΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα κράτη-μέλη και η μελέτη περίπτωσής μας, η Ελλάδα, προσπαθούν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους και να είναι ευέλικτα ως προς την προσέγγισή τους σε άλλες εθνικές αποστολές. Η μεθοδολογία μας βασίστηκε στη μελέτη διπλωματικών και ιστορικών αποχαρακτηρισμένων αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών, σε πρακτικά διεθνών οργανισμών, σε συνεντεύξεις με υψηλά ιστάμενους και σε ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.
A country’s presence in the United Nations is a key element for its international performance and the promotion of its interests. A proportionately small state has the same rights with great powers, and that is the essence of the equality principle. It is legally and equally able to exercise global leadership. Security Council oversees international peace, stability and security. From the travaux préparatoires of the Charter of the United Nations, we understand drafters’ will to create a monitoring organ, for managing threats and imposing sanctions to breachers of peace. Through this organ, voices of 15 member states can be heard – some more, some less. The privileged ones, possess the right to veto and thus have a comparative advantage to the elected, non-permanent members, in the field of international order. In their turn, non-permanent members increase the heterogeneity and contribute to the legitimacy of the process. Since the creation of the United Nations, after the San Francisco Conference in 1945, Greece declares present and voting. It is a full United Nations member since 25th of October 1945. Greece has left its imprint especially through its double term of office at the Security Council (1952-1953 & 2005-2006), as a non-permanent member – part of WEOG bloc. It has already submitted its candidacy for the biennium 2025-2026. Pre-election campaign and focal points are ongoing. Each period of candidature is characterized by different circumstances. Wars, humanitarian crises, pandemics have shifted United Nations’ priorities. In light of these, member states and our case study, Greece, try to adapt their strategies and be flexible to their approach towards other delegations. Our methodology is based on diplomatic and historical declassified documents of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, minutes of international organizations, interviews with officials as well as academic bibliography.
Λέξη κλειδί :Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
Συμβούλιο Ασφαλείας
Μη μόνιμα μέλη
Μικρά κράτη
Ελλάδα
United Nations
Security Council
Non-permanent members
Small states
Greece
Ημερομηνία έκδοσης :10-04-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :11-04-2023
Ημερομηνία αποδοχής :11-04-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mavridou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf