ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Comparative analysis and evaluation of authentication frameworks in VANETs
Εναλλακτικός τίτλος :Συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση πλαισίων αυθεντικοποίησης σε δίκτυα VANETs
Δημιουργός :Κασιούρης Δημοσθένης
Kasiouris, Dimosthenis
Συντελεστής :Dritsas, Stylianos (Επιβλέπων καθηγητής)
Ntouskas, Theodoros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :126p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10460
Περίληψη :Σε αυτή τη ερευνητική εργασία κάνουμε μία συγκεντρωτική έρευνα και μελέτη δέκα(10) πρωτοκόλλων αυθεντικοποίησης στα δίκτυα VANETs. Παραθέτουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να πετύχουν την αυθεντικοποίηση και να εξασφαλίσουν τις παραμέτρους ασφάλειας που απαιτούνται. Ακολούθως αξιολογούμε συγκριτικά τα πρωτόκολλα για να καταλήξουμε σε κάποιες διαπιστώσεις.
In this Master Thesis we analyze ten(10) Authentication Protocols suggested for VANETs. We examine the procedures of signing, verification, revocation of messages and evaluate the different methods used. Then we compare the efficiency and the security requirements for successful use in VANETs.
Λέξη κλειδί :Δίκτυα VANET
Αυθεντικοποίηση
Ψηφιακές υπογραφές
Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs)
Authentication
Revocation
Verification
Διαθέσιμο από :2023-04-25 12:30:27
Ημερομηνία έκδοσης :24-04-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-25 12:30:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kasiouris_2023.pdf

Τύπος: application/pdf