ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Belt and Road Initiatives. το μεγαλύτερο εμπορικό project όλων των εποχών ως μέσο οικονομικής διπλωματίας της Κίνας στην ευρωπαϊκή ήπειρο
Εναλλακτικός τίτλος :Belt and Road Initiatives. the greatest commercial project of all time as a means of China
Δημιουργός :Βόρρης, Σταμάτιος
Γαλανάκης, Στέφανος
Συντελεστής :Παπαγιάννης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καλυβίτης, Σαράντης (Εξεταστής)
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :126σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10467
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη Belt and Road Initiative, το μεγαλύτερο εμπορικό project όλων των εποχών, ως το κυριότερο μέσο οικονομικής διπλωματίας της Κίνας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Κατά γενική ομολογία η εν λόγω πρωτοβουλία στο σύνολό της αποτελεί το απαύγασμα μιας μακροχρόνιας και καλοσχεδιασμένης κινεζικής στρατηγικής για να μεταφέρει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας το οικονομικό και πολιτικό αποτύπωμα της Κίνας με σκοπό το 2049, τη χρονιά ορόσημο για την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, να έχει επαναπροσδιορίσει τη θέση της Κίνας στο παγκόσμιο στερέωμα καθιστώντας αδιαμφισβήτητη την παγκόσμια κυριαρχία της. Αρχικώς γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση της φύσης και του περιεχομένου της πρωτοβουλίας “Belt and Road” με στόχο να γίνουν αντιληπτοί οι ευρύτεροι κινεζικοί στόχοι που εξυπηρετούνται μέσα από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται το format 16/17+1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του BRI και περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή πτυχή της πρωτοβουλίας. Αφού παρουσιαστούν οι εξελικτικές περίοδοι των κινεζικών σχέσεων με τις χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς ύπαρξης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αναλύεται το επίπεδο των σχέσεων καθεμιάς από αυτές με την Κίνα. Στην συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης των κυριότερων μέσων της οικονομικής διπλωματίας της Κίνας που εργαλειοποιούνται από μέρους της για την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων στόχων της σε ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Στο τελευταίο στάδιο της ανάλυσης καταβάλλεται μια προσπάθεια να προσεγγισθούν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί είτε για να αποκλείσουν είτε για να λειτουργήσουν ως αναχώματα στην ευρύτερη κινεζική οικονομική διπλωματία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Έχοντας λοιπόν σαν απώτερο στόχο της παρούσας διατριβής να αναδειχθεί το κατά πόσο οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται μπλεγμένες στα πλοκάμια της κινεζικής οικονομικής διπλωματίας, στο τέλος συνοψίζονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση του θέματος, σε συνδυασμό με την υποβολή συναφών προτάσεων για την όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένη αντιμετώπιση της επιθετικής κινεζικής στρατηγικής.
This thesis deals with the Belt and Road Initiative, the largest trade project of all time, as the main mean of economic diplomacy of China on the European continent. By all accounts the initiative in question as a whole is the culmination of a long-term and well-planned Chinese strategy to carry China's economic and political footprint across the length and breadth of our planet with a view to 2049, the milestone year for the People's Republic of China. Republic of China, to have redefined China's position on the world stage by making its global dominance indisputable. Initially, a detailed analysis of the nature and content of the "Belt and Road" initiative is made with the aim of understanding the broader Chinese goals served by this specific initiative. The next chapter examines the 16/17+1 format which is an integral part of the BRI and includes the European aspect of the initiative. After presenting the evolutionary periods of Chinese relations with the countries of Eastern and Central Europe throughout the ten-year existence of this initiative, the level of relations of each of them with China is analysed. An attempt is made to evaluate the main instruments of China's economic diplomacy that are instrumentalized by it to serve its long-term goals at the European and global level. In the last stage of the analysis, an attempt is then made to approach the European initiatives that have been undertaken either to block or to act as bulwarks in the wider Chinese economic diplomacy on the European continent. Having as the ultimate goal of this thesis to highlight the extent to which European countries are entangled in the tentacles of Chinese economic diplomacy, at the end the conclusions from the analysis of the issue are summarized, in combination with the submission of relevant proposals for the most organized response of the aggressive Chinese strategy
Λέξη κλειδί :Πρωτοβουλία μιας ζώνης και ενός δρόμου
Κίνα
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ)
Οικονομική διπλωματία
Belt and Road Initiative (BRI)
China
European Union (EU)
Central and Eastern European countries (CEEC)
Economic diplomacy
Διαθέσιμο από :2023-04-25 20:58:02
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-25 20:58:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: VorrisGalanakis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf