ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στην καταναλωτική συμπεριφορά στον κλάδο των ειδών τεχνολογίας
Εναλλακτικός τίτλος :The influence of social media on consumer’s behavior in the technology industry
Δημιουργός :Αλεξανδράκη, Ξένη
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :131σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10484
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία καλείται να διερευνήσει την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στην καταναλωτική συμπεριφορά στον κλάδο των ειδών τεχνολογίας, μέσω της μελέτης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και του μάρκετινγκ.Το πρώτο κεφάλαιο είναι η «Εισαγωγή», στην οποία αναφέρονται συνοπτικά σε τρεις ενότητες, το αντικείμενο και η συνεισφορά της παρούσας έρευνας, οι ερευνητικοί στόχοι και ο τρόπος με τον οποίο δομείται η εργασία.Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της καταναλωτικής συμπεριφοράς, οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της μέσω της επιρροής που της ασκούν, βασικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με αυτή, τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής επηρεάζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στα κυριότερα από αυτά. Στο τέλος του κεφαλαίου, παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η ποσοτική έρευνα.Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η «Μεθοδολογία» της διεξαχθείσας ποσοτικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται παρουσίαση της μεθόδου συλλογής των δεδομένων και περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το δείγμα και την τεχνική δειγματοληψίας και τέλος, παρουσιάζονται οι μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων της έρευνας.Στο τέταρτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν έπειτα από την στατιστική ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Περιγραφικής και Επαγωγικής ανάλυσης.Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας, παρατίθενται τα συμπεράσματα της ποσοτικής έρευνας, οι περιορισμοί αυτής και οι προτάσεις για μια πιθανή μελλοντική έρευνα πάνω στο αντικείμενο από άλλους ερευνητές.Η εργασία ολοκληρώνεται με την προσάρτηση σε αυτή, ως Παράρτημα, του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και με την βιβλιογραφική αναφορά.
The purpose of this essay is to identify the influence of social media on consumer’s behavior in the technology industry, through the study of consumer’s behavior and the science of marketing.The first chapter, the "Introduction", includes the core, the contribution and the goals of the present research and the essay’s structure.The second chapter defines the concept of marketing and its modern forms, digital and social media marketing. Then, the concept of consumer behavior is presented, the factors that contribute to its formation through the influence they exert on it, basic theories that have been developed about it, the stages of the purchasing process. Moreover, the way in which the consumer is influenced by social media and finally a brief reference to main social media. At the end of the chapter, the research questions on which the quantitative research was formulated are listed.In the third chapter, the "Methodology" of the conducted quantitative research is developed. More specifically, there is a presentation of the data collection method and a description of the research tool created for the purposes of the research. Also, information is provided about the sample and the sampling technique. Finally, the methods of analyzing the data and extracting the research results are presented.The fourth chapter presents the results obtained after the statistical analysis of the primary research data, using the tools of Descriptive and Inductive analysis.In the fifth and last chapter of this essay, the conclusions of the quantitative research, its limitations and suggestions for possible future research on the subject by other researchers are listed.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Καταναλωτική συμπεριφορά
Προϊόντα τεχνολογίας
Marketing
Social media
Consumer behavior
Technology products
Διαθέσιμο από :2023-05-01 19:32:02
Ημερομηνία έκδοσης :01-03-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-01 19:32:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alexandraki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf