ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Eνεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ: ενεργειακή πολιτική και εναλλακτικές στρατηγικές
Εναλλακτικός τίτλος :Energy security in the EU: energy policy and alternative strategies
Δημιουργός :Μιχαλίτση, Δάφνη
Συντελεστής :Παπαγιάννης Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καμμάς, Παντελής (Εξεταστής)
Πεχλιβάνος, Λάμπρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10495
Περίληψη :Ένα σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης διακυβέρνησης είναι η ενεργειακή ασφάλεια, και η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό που περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας όσο και την προώθηση της ενεργειακής διπλωματίας με τους σημαντικότερους προμηθευτές. Ενώ η εξωτερική ενεργειακή πολιτική επιδιώκει τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, τη συμμετοχή στην ενεργειακή διπλωματία και την ενθάρρυνση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, η εσωτερική αγορά ενέργειας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης ροής ενέργειας, την προώθηση του ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, η ΕΕ αντιμετωπίζει μια σειρά από εμπόδια για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας, όπως η απουσία ενιαίας ενεργειακής στρατηγικής μεταξύ των κρατών μελών, η εξάρτηση από εισαγωγές από μέρη με ασταθή πολιτικά συστήματα και ο ανταγωνισμός για ενεργειακούς πόρους με άλλες μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις. Οι δυσκολίες αυτές θα μπορούσαν να μειωθούν με την ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών αιχμής, όπως η πυρηνική ενέργεια, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με σημαντικούς προμηθευτές ήταν ο κύριος στόχος της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Ωστόσο, έχουν προκύψει ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση από αυτούς τους προμηθευτές και τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Προκειμένου να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό και να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, η ΕΕ έχει επίσης επιδιώξει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμπερασματικά, η στρατηγική της ΕΕ για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας έχει πολλές πτυχές και περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργία μιας εγχώριας αγοράς ενέργειας όσο και μια διεθνή ενεργειακή πολιτική. Παρόλο που η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας, η ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών και η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας υπόσχονται πολλά για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την εξασφάλιση ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.
An important component of contemporary governance is energy security, and the EU has taken a comprehensive approach to this issue that includes both the creation of an internal energy market and the promotion of energy diplomacy with major suppliers. While the external energy policy seeks to diversify energy supplies, engage in energy diplomacy, and encourage sustainable energy production and consumption, the internal energy market aims to ensure the free flow of energy, promote competition, and encourage the integration of renewable energy sources. Nonetheless, the EU confronts a number of obstacles to achieving energy security, such as the absence of a uniform energy strategy among member states, reliance on imports from places with unstable political systems, and competition for energy resources with other major world powers. These difficulties might be lessened by the development of cutting-edge energy technologies including nuclear power, liquefied natural gas, and renewable energy sources. Building partnerships with important suppliers has been the main objective of the EU's external energy policy. Concerns over reliance on these suppliers and geopolitical dangers have arisen as a result, though. In order to diversify its energy supply and lessen its reliance on fossil fuels, the EU has also pursued alternative energy sources like liquefied natural gas and renewable energy sources. In conclusion, the EU's strategy for ensuring energy security has several facets and includes both the creation of a domestic energy market and an international energy policy. Even though the EU faces significant obstacles in achieving energy security, the development of novel energy technology and the quest for alternative energy sources offer great promise for reducing reliance on fossil fuels and ensuring a sustainable energy future.
Λέξη κλειδί :Ενεργειακή ασφάλεια
Ενεργειακή πολιτική
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Εσωτερική αγορά ενέργειας
Ενεργειακή εξάρτηση
Energy security
Energy policy
Renewable Energy Sources (RES)
Internal energy market
Energy dependency
Διαθέσιμο από :2023-05-02 16:50:17
Ημερομηνία έκδοσης :2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-02 16:50:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Michalitsi_2023.pdf

Τύπος: application/pdf