ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης: νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
Εναλλακτικός τίτλος :Energy efficiency upgrade study: Henry Dunant hospital center
Δημιουργός :Μεϊκόπουλος, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Παρούσος, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Ταρνανίδου, Χριστίνα (Εξεταστής)
Χάλκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10496
Περίληψη :Το εισαγωγικό μέρος της διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζονται οι αιτίες οι οποίες κατέστησαν την εξοικονόμηση ενέργειας και την αναβάθμιση της ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, επιτακτική ανάγκη. Η ενεργειακή κρίση, δεν αφήνει πλέον κανέναν αδιάφορο, και το διαρκώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, στρέφει το ενδιαφέρον σε στρατηγικές μείωσης των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο κ.α. Στη συνέχεια, αποτυπώνονται σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, τα στοιχεία που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, και αναφέρονται οι στόχοι που έχουν τεθεί και αφορούν την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Τα κτήρια συμβάλλουν σε ποσοστό περίπου 40% στις παγκόσμιες εκπομπές αέριων ρύπων και για τον λόγο αυτό, οι πολιτικές που τίθενται σε εφαρμογή, τα κίνητρα και η χρηματοδότηση έχουν ως κοινή στόχευση την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Ανάμεσα στα κτήρια που χρήζουν αναβάθμισης της ενεργειακής τους απόδοσης, περιλαμβάνονται κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, δημόσια κτήρια, νοσοκομεία και γενικότερα κτήρια του τριτογενή τομέα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, η μελέτη εξειδικεύεται στις ενεργειακές ανάγκες και τα περιθώρια βελτίωσης για το κτίριο που στεγάζει το ιδιωτικό Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Για τον λόγο αυτό, Ακολουθεί περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο κτήριο που στεγάζει το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υπό μελέτη κτήριο. Προτείνονται διάφορα σενάρια επεμβάσεων, με την αναφορά του κόστους της κάθε επέμβασης, καθώς και της ενεργειακής εξοικονόμησης. Τέλος, γίνεται μια τεχνο-οικονομική μελέτη της επένδυσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του κτηρίου και καταγράφονται και αξιολογούνται τα συμπεράσματα που προκύπτουν σε περίπτωση υλοποίησης της επένδυσης.
The introductory part of the thesis presents the reasons which they made energy saving and energy upgrading performance of buildings, imperative. The energy crisis is no longer letting up nobody indifferent, and the ever-increasing energy costs, turns it interest in strategies to reduce electricity, natural gas needs etc. Then, they are captured at global and national level, the data that concern the energy saving in buildings, and the objectives that have been raised and concern the upgrading of the energy efficiency of buildings. The buildings contribute approximately 40% to global greenhouse gas emissions of pollutants and for this reason, the policies put in place, the incentives and the financing has as a common goal the renovation and energy upgrading of buildings. Among the buildings that need upgrading of their energy efficiency, including homes, hotels, schools, public buildings, hospitals and general buildings of the tertiary sector. In present thesis, the study is specialized in energy needs and the room for improvement for the building that houses the private Errikos Hospital Dunan. For this reason, the following is a description of the current situation at building that houses the Henry Dunant Hospital and the problems that faces the building under study. Various intervention scenarios are proposed, with reporting the cost of each operation, as well as the energy cost savings. Finally, a techno-economic study of the investment is made installation of a photovoltaic system on the roof of the building and are recorded and the conclusions that arise in case of its implementation are evaluated investment.
Λέξη κλειδί :Ενεργειακή αναβάθμιση
Νοσοκομείο
Επένδυση ενέργειας
Energy saving
Hospital
Energy upgrading
Διαθέσιμο από :2023-05-02 16:14:14
Ημερομηνία έκδοσης :01-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-02 16:14:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Meikopoulos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf