ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Debt-overhang problem in the non-financial sector and the Covid-19 crisis: the case of Greek hotel sector
Εναλλακτικός τίτλος :To πρόβλημα υπερχείλισης χρέους στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα και η κρίση Covid-19: η περίπτωση του ελληνικού ξενοδοχειακού τομέα
Δημιουργός :Λαμπρινάκου, Ελισάβετ
Lampinakou, Elisavet
Συντελεστής :Pagratis, Spyridon (Επιβλέπων καθηγητής)
Topaloglou, Nikolaos (Εξεταστής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10524
Περίληψη :Προκειμένου να μετριαστεί η επίδραση που θα είχε η πανδημία του COVID-19 στην οικονομία, οι δημόσιες αρχές κατέφυγαν σε πρωτοφανή μέτρα. Λόγω αυτών των άμεσων και ουσιαστικών πολιτικών απαντήσεων, τόσο η οικονομία όσο και το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπόρεσαν να αποφύγουν μια σημαντική επιβράδυνση. Από την άλλη, καθώς η οικονομία δείχνει σημάδια βελτίωσης, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει πρόβλημα υπερχείλισης χρέους.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ζητήσει ανατροφοδότηση από μέλη του ευρύτερου κοινού σχετικά με πιθανές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα.Στο πρώτο κεφάλαιο, ο ερευνητής κάνει μια εισαγωγή στο πρόβλημα της υπερχείλισης του χρέους στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο ερευνητής αναφέρεται στην εναλλακτική προσέγγιση και στη διάκριση μεταξύ βιώσιμων και μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο, ο ερευνητής αναφέρεται στην ανατομία των εταιρειών ζόμπι ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο, ο ερευνητής αναφέρεται στο πρόβλημα υπερχείλισης του χρέους στη μετά τον Covid εποχή. Στο πέμπτο κεφάλαιο ο ερευνητής αναφέρεται στην περίπτωση του ελληνικού ξενοδοχειακού τομέα. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, ο ερευνητής κάνει ορισμένες συμπερασματικές παρατηρήσεις.
In order to mitigate the effect, the COVID-19 pandemic would have on the economy, public authorities resorted to unprecedented measures. Because of these prompt and substantial policy responses, both the economy and the financial system were able to escape a significant slowdown. On the other hand, as the economy shows signs of improvement, there is a possibility that a debt overflow problem will emerge. The purpose of this thesis dissertation is to solicit feedback from members of the general public regarding potential solutions to this problem. In the first chapter, the researcher makes an introduction to the debt overhang problem in the non-financial sector. In the second chapter, the researcher refers to the alternative approach and the distinction between viable and non-viable firms. In the third chapter, the researcher refers to the anatomy of zombie companies whereas, in the fourth chapter, the researcher refers to the debt-overhang problem in the post-Covid era. In the fifth chapter, the researcher refers to the case of the Greek hotel sector. In the sixth and last chapter, the researcher makes some concluding remarks.
Λέξη κλειδί :Υπερχείλιση χρέους
Πανδημία
Κορονοϊός
Εταιρείες Ζόμπι
Debt-overhang problem
Covid-19
Zombie companies
Διαθέσιμο από :2023-05-07 20:04:21
Ημερομηνία έκδοσης :10-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-07 20:04:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lamprinakou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf