ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Exotic options pricing & implementations in risk management
Εναλλακτικός τίτλος :Τιμολόγηση εξωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης και εφαρμογές στην διαχείριση κινδύνου
Δημιουργός :Παντής, Ιωάννης
Pantis, Ioannis
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Skouras, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10527
Περίληψη :Στο πρώτο μέρος της εργασίας (Part A) αναλύονται οι πλέον διαδεδομένες μέθοδοι μέτρησης του χρηματοοικονομικού κινδύνου, δηλαδή το Value at Risk (VaR), το Conditional Value at Risk (CVaR) και το Stress Testing. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον υπολογισμό των VaR και CVaR με συνολικά εφτά διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά και στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της κάθε προσέγγισης. Στο δεύτερο μέρος (Part B) αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπό εξέταση exotic options, ήτοι των Barrier options, Lookback options, Asian options, Chooser options, Compound options και Digital options. Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή στην έννοια των «Greek Letters» και στην διαδικασία αντιστάθμισης των κινδύνων που αυτά αντιπροσωπεύουν σε χαρτοφυλάκια δικαιωμάτων προαίρεσης. Το τρίτο μέρος (Part C) περιλαμβάνει μια εις βάθος ανάλυση των επικρατέστερων μεθόδων τιμολόγησης δικαιωμάτων - οι οποίες είναι το μοντέλο Black-Scholes-Merton, το διωνυμικό μοντέλο (Binomial Tree) και το Monte Carlo Simulation - ενώ επικεντρώνεται στην τιμολόγηση των exotic options με τις δύο πρώτες μεθόδους. Τέλος, το εμπειρικό κομμάτι της διπλωματικής αφορά στην εξέταση της αποτελεσματικότητας του Monte Carlo στην τιμολόγηση των exotic options, σε σύγκριση με τις τιμές που δίνει το Black & Scholes.
The objective of this dissertation is to unfold the different aspects of pricing exotic options, as well as to introduce some basic principles on measuring and managing financial risk. The content has been classified into three parts. In Part A, the most widely adopted risk measurement methodologies are reviewed. This part mainly focuses on the interpretation and calculation of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR). In total, seven alternative approaches of VaR and CVaR calculation are outlined, placing emphasis on the advantages and the deficiencies of each one. In Part B, the dissertation specializes in standard and exotic option contracts. The exotic options, whose features are thoroughly analyzed, are the Barrier options, the Lookback, the Asian, the Chooser, the Compound and the Digital ones. After that, Part B examines the options’ sensitivities -symbolized by the so-called Greek Letters- and describes the methodology of hedging this source of risk in options portfolios. Finally, Part C provides an in-depth analysis of the most prevailing options pricing models. Those are the Black-Scholes-Merton model, the Binomial Lattice model (or Binomial Tree) and the Monte Carlo Simulation. The three methods are capable of pricing both standard and variations of exotic options with sufficient accuracy. The final part describes the derivation of the closed form solutions for the aforementioned options given by Black-Scholes-Merton model and also includes the Binomial Trees for some of these cases. The Monte Carlo Simulation method is applied in the chapter Empirical Application. To this end, codes in the form of functions have been deployed to price each exotic option individually. The codes embody the required modifications, in order that the features of each option are properly incorporated into the model. Every code has been developed in R and is available in Appendix C.
Λέξη κλειδί :Εξωτικά δικαιώματα προαίρεσης
Tiμολόγηση εξωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης
Διαχείριση κινδύνου
Μέθοδοι τιμολόγησης
Προσομοίωση Monte Carlo
Exotic options
Exotic options pricing
Risk management
Pricing models
Monte Carlo simulation
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :09-05-2023
Ημερομηνία αποδοχής :09-05-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pantis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf