ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παραδοσιακά και εναλλακτικά μοντέλα προσέλκυσης εργαζομένων στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας
Εναλλακτικός τίτλος :Disruptive maritime crew acquisitions and management models
Δημιουργός :Βουκελάτος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10534
Περίληψη :Οι έννοιες όπως η «ψηφιοποίηση» και ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» συγκαταλέγονται επί του παρόντος στις πιο προβεβλημένες έννοιες, σε επίπεδο επιστημονικής βιβλιογραφίας. Πολλοί συγγραφείς, έχουν αναφέρει ότι στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο για τους οργανισμούς να ανακαλύψουν στρατηγικές, μεθόδους και τεχνικές για να είναι πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές στις διαδικασίες αξιοποίησης των πόρων τους, ώστε να βελτιώσουν τη συνολική ανταγωνιστικότητά τους και την απόδοσή τους. Η ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνολογιών έχει δημιουργήσει μια νέα μορφή πρόσληψης (e-recruitment) που συνεπάγεται προοδευτικές και σημαντικές αλλαγές με σε σχέση με τις διαδικασίες της παραδοσιακής πρόσληψης. Οι ερευνητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν η αναγνώριση των αναγκών του κλάδου της ναυτιλίας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, η κατανόηση των δυσκολιών σε επίπεδο προσέλκυσης, η κριτική σύγκριση των παραδοσιακών και ψηφιακών μεθόδων προσέλκυσης και η παροχή χρήσιμων και εναλλακτικών προτάσεων. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η ποιοτική μέθοδος που δίνει δυνατότητες εμβάθυνσης και κατανόησης συγκεκριμένων πλαισίων αναφοράς.
Concepts such as "digitalization" and "digital transformation" are currently among the most prominent concepts, at the level of scientific literature. Many authors have stated that in today's competitive environment, it is necessary for organizations to discover strategies, methods and techniques to be more efficient and effective in their resource utilization processes in order to improve their overall competitiveness and performance. The development of new digital technologies has created a new form of recruitment (e-recruitment) which implies progressive and significant changes with respect to the processes of traditional recruitment. The research objectives of this paper were to identify the needs of the shipping industry at the level of human resources, to understand the difficulties at the level of attraction, to critically compare traditional and digital methods of attraction and to provide useful and alternative suggestions. For this purpose, the qualitative method was adopted, which provides possibilities for deepening and understanding specific contexts of reference.
Λέξη κλειδί :Ψηφιοποίηση
Ναυτιλία
Ανθρώπινο δυναμικό
Ναυτικός
Πλήρωμα
Digitalization
Shipping
Maritime Human Resource (MHR)
Maritime
Crew
Διαθέσιμο από :2023-05-11 00:56:04
Ημερομηνία έκδοσης :01-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-11 00:56:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Voukelatos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf