ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data virtualization
Εναλλακτικός τίτλος :Εικονικοποίηση δεδομένων
Δημιουργός :Τσιώλης, Σπυρίδων
Tsiolis, Spyridon
Συντελεστής :Chatziantoniou, Damianos (Επιβλέπων καθηγητής)
Karlis, Dimitrios (Εξεταστής)
Louridas, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10537
Περίληψη :Οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες του Διαδικτύου, διευκολύνουν την παραγωγή και την ταχεία ανταλλαγή μεγάλων όγκων δεδομένων, είτε δομημένων είτε μη δομημένων. Αυτές οι δυνατότητες έχουν υποστηρίξει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη θεματικών ψηφιακών οικοσυστημάτων, καθένα από τα οποία βασίζεται σε ψηφιοποιημένες αναπαραστάσεις εννοιών και καταστάσεων. Αυτή η ιδέα επεκτείνεται με την ανάπτυξη της ικανότητας για την ανάπτυξη των απαραίτητων συνθηκών συνδεσιμότητας μεταξύ διαδικασιών που μπορεί να εκτελούνται σε διαφορετικά οικοσυστήματα. Συχνά τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών οικοσυστημάτων μπορεί να αποτελούνται από πολυδιάστατα και ετερογενή δεδομένα. Η μοντελοποίηση και η χαρτογράφηση δεδομένων είναι μια δύσκολη και υψηλής πολυπλοκότητας διαδικασία, ειδικά μετά την εκρηκτική αύξηση του όγκου της διαθεσιμότητας των δημοσιευμένων δεδομένων, που σημειώθηκε σχεδόν τις τελευταίες δύο δεκαετίες.Διεργασίες που καταναλώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα, πριν ξεκινήσουν, απαιτούν να έχουν εφαρμοστεί δύο προϋποθέσεις:• Κατάλληλη, ακριβής και αξιόπιστη ανάκτηση δεδομένων από κατάλληλες πηγές.• Ο σχηματισμός των δεδομένων σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στην είσοδο διεργασιών.Η διασφάλιση αυτών των συνθηκών απαιτεί την επένδυση σε σημαντικά ποσά πόρων όπως ο χρόνος, η επεξεργαστική και η υπολογιστική ισχύς. Έχουν προταθεί και εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές και σχήματα αναπαράστασης και διαχείρισης δεδομένων προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις. Μερικά από αυτά είναι:• Η χρήση μεταδεδομένων συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση και εντοπισμό των δεδομένων.• Χρήση οντολογιών για τη διευκόλυνση και τον εντοπισμό των δεδομένων και την εύρεση των συσχετισμών μεταξύ τους.Αν και αυτές οι τεχνικές βελτίωσαν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών έντασης δεδομένων, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς μετά την έκρηξη της διαθεσιμότητας δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι σχετικές μελέτες τόνισαν δύο αποτελεσματικές προσεγγίσεις που επιλύουν δύο διαφορετικές πτυχές του ίδιου προβλήματος: την ενοποίηση δεδομένων και την εικονικοποίηση δεδομένων. Η ενοποίηση δεδομένων βοηθά στη διασφάλιση της ανάκτησης των επιθυμητών δεδομένων από τις πηγές της. Η εικονικοποίηση δεδομένων επεκτείνει την ενοποίηση δεδομένων καθώς διασφαλίζει επίσης την προσαρμογή των δεδομένων στις απαιτήσεις των εισροών διεργασίας.
The capabilities provided by new Internet technologies, facilitate the production and rapid sharing of large volumes of data, either structured o unstructured. These capabilities have supported the prerequisites needed for the development of thematic digital ecosystems, each of which is based on digitized representations of concepts and situations. This idea is extended by developing the ability for developing necessary connectivity conditions between processes that may run in different ecosystems. Often the messages exchanged between different ecosystems can be composed of multidimensional and heterogeneous dataProcesses that consume and process data, before starting, require two conditions to have been implemented: • Suitable, accurate and trusted data retrieval from appropriate sources. • The formation of the data in such a form that it can be fitted to processes input. Ensuring these conditions requires the investment in significant amounts of resources such as time, processing and computing power. This is the main reason why a big effort has been invested in order to develop mechanisms and models for making it feasible for search standardization search and data representations generalization. Various data representation and management techniques and schemes have been proposed and implemented in order to satisfy these requirements. Some of these are: • Using metadata contributed to more efficient searching and locating of the data. • Using ontologies for facilitating and locating the data and finding the correlations between them. Although these techniques improved the efficiency of data-intensive processes, they proved insufficient after the explosion of data availability on the World Wide Web. The relevant studies highlighted two effective approaches that solve two different aspects of the same problem: data integration and data virtualization. Data integration helps ensuring the retrieval of the desired data from it sources. Data virtualization extends data integration as it also ensures the adaptation of data to the requirements of process inputs.
Λέξη κλειδί :Εικονικοποίηση δεδομένων
Ενσωμάτωση δεδομένων
Αντιστοίχιση δεδομένων
Data virtualization
Data integration
Data mapping
Διαθέσιμο από :2023-05-11 20:45:05
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-11 20:45:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsiolis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf