ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Economic policy in DSGE models
Εναλλακτικός τίτλος :Οικονομική πολιτική σε μοντέλα DSGE
Δημιουργός :Κανιγαρίδης, Νικόλαος
Kanigaridis, Nikolaos
Συντελεστής :Vassilatos, Evangelos (Επιβλέπων καθηγητής)
Philippopoulos, Apostolos (Εξεταστής)
Varthalitis, Petros (Εξεταστής)
Alogoskoufis, Georgios (Εξεταστής)
Economides, George (Εξεταστής)
Kalyvitis, Sarantis (Εξεταστής)
Economidou, Claire (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :151p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10565
Περίληψη :H διδακτορική αυτη εργασια αφορά τον ρόλο της χρηματοοικονομικων τριβων και των αλληλεπιδράσεων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ένα μοντέλο DSGE. Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το μοντέλο DSGE, που χαρακτηρίζεται απο χρηματοοικονομικες τριβες τύπου Gertler-Karadi και μη στρεβλωτικής δημοσιονομικής πολιτικής. Το Κεφάλαιο 3 εισάγει το μοντέλο με στρεβλωτική δημοσιονομική πολιτική και παρουσιάζει ορισμένα αποτελέσματα που σχετίζονται με την περιοχή προσδιορισμού του μοντέλου. Το Κεφάλαιο 4 δείχνει πώς η χρηματοοικονομική τριβή επηρεάζει τον μηχανισμό μετάδοσης διαφόρων σοκ στα δύο καθεστώτα δημοσιονομικής-νομισματικής πολιτικής. Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται ο ρόλος των αλληλεπιδράσεων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στη μετάδοση διαφόρων σοκ. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο το ρόλο των συντελεστών δημοσιονομικων και νομισματικων κανονων σόσο και συγκρίσεις μεταξύ των δύο διακριτών καθεστώτων νομισματικής-δημοσιονομικής πολιτικής.
This PhD thesis is about the role of financial friction and fiscal and monetary policy interactions in a DSGE model. Chapter 2 presents the DSGE model, featuring the Gertler-Karadi type of financial friction and non-distortionary fiscal policy. Chapter 3 introduces the model with distortionary fiscal policy and presents some results related to the determinacy region of the model. Chapter 4 shows how financial friction affects the transmission mechanism of various shocks in the two fiscal-monetary policy regimes. Chapter 5 analyses the role of fiscal and monetary policy interactions in the transmission of various shocks. This analysis includes both the role of feedback policy coefficients in regime M as well as comparisons between the two distinct monetary-fiscal policy regimes.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομικές τριβές
Δημοσιονομική πολιτική
Νομισματική πολιτική
Financial frictions
Fiscal policy
Monetary policy
Διαθέσιμο από :2023-05-29 12:46:01
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-29 12:46:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kanigaridis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf