ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και προσέλκυση-επιλογή ανθρώπινου δυναμικού: ο ρόλος της αρνητικής διαδικτυακής πληροφόρησης
Εναλλακτικός τίτλος :Social networking websites in personnel recruitment and selection: the role of applicants
Δημιουργός :Γαϊτανάρου, Αφροδίτη
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Γκορέζης, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Κουστέλιος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Θερίου, Γεώργιος (Εξεταστής)
Νταλιάνης, Φιλόθεος (Εξεταστής)
Ιορδάνογλου, Δήμητρα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :420σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10589
Περίληψη :Η παρούσα διδακτορική έρευνα, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και ειδικότερα οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn και Facebook), επιδρούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων στελέχωσης. Ο στόχος της έρευνας, είναι η μελέτη της επιρροής της διαδικτυακής συμπεριφοράς των υποψήφιων εργαζομένων, έτσι όπως εκφράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην αρχική διαδικτυακή αξιολόγησή τους για μια θέση εργασίας. Η πρακτική αυτή, περιγράφεται στη βιβλιογραφία ως “cybervetting” και είναι αρκετά διαδεδομένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επαρκές ερευνητικό πλαίσιο το οποίο να εξετάζει διεξοδικά όλες τις προεκτάσεις της. Η εν λόγω έρευνα επομένως, εστιάζει κυρίως στο βαθμό επίδρασης της αρνητικής διαδικτυακής πληροφόρησης στην απόφαση πρόσληψης, εκφραζόμενης σε διαφορετικές διαστάσεις εργασιακού ενδιαφέροντος. Αρχικά, επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας της αρνητικής διαδικτυακής πληροφόρησης μέσω μιας ποιοτικής προκαταρκτικής έρευνας. Στη συνέχεια, μέσω μιας ποσοτικής έρευνας επισκόπησης, εξετάζεται η σημασία των επιμέρους διαστάσεων της ορισθείσας ως αρνητικής διαδικτυακής πληροφόρησης, στην απόφαση απόρριψης ενός υποψήφιου εργαζόμενου από τη διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, μέσω ενός πειραματικού σχεδιασμού, ερευνάται η σχέση μεταξύ των επιλεχθέντων διαστάσεων αρνητικής διαδικτυακής πληροφόρησης και των αντιλήψεων των διοικητικών στελεχών, σχετικά με την επιλεξιμότητα ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn / Facebook), εξετάζεται ως ρυθμιστικός παράγοντας της παραπάνω σχέσης, με βασική έμφαση στα διαφορετικά στοιχεία πλαισίου του κάθε διαδικτυακού μέσου. Όλα τα παραπάνω, αξιολογούνται σύμφωνα με το συνδυαστικό θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας νοηματοδότησης (signaling theory), της θεωρίας περιορισμού της αβεβαιότητας (uncertainty reduction theory), της θεωρίας της ασύμμετρης επίδρασης των αρνητικών πληροφοριών (negativity effect theory) και της θεωρίας της εγγυητικής αξίας (warranting theory). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, έχουν σημαντικές προεκτάσεις για τρεις βασικές ομάδες ενδιαφέροντος, αυτή των υποψηφίων εργαζομένων, αυτή των στελεχών επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και αυτή των επιχειρήσεων.
This doctoral research examines how technology, and in particular social networking websites such as LinkedIn and Facebook, affect managerial staffing decisions. The aim of the research, is to study the influence of the online behaviour of prospective employees, as expressed on social media, on their initial online assessment of a job position. This practice, described in the literature as "cybervetting", is quite widespread, but there is still limited research that thoroughly examines all its implications. This research therefore, focuses mainly on the impact of negative digital information on managerial staffing decisions. First, through a qualitative preliminary study an attempt is made to clarify the concept of negative digital information. Then, through a quantitative survey, the significance of the individual dimensions of what is defined as negative online information on the decision to reject a prospective employee from the HR selection process, is examined. Finally, through an experimental vignette design, the relationship between the selected dimensions of negative online information and managers' perceptions of a candidate's hireability prospects for a job position is investigated. The social media platform (LinkedIn/Facebook) is examined as a moderating factor of the above relationship, with a key focus on the different contextual characteristics of each online medium. All of the above are evaluated according to a theoretical framework that combines signaling theory, uncertainty reduction theory, negativity effect theory and warranting theory. The results of this research have important implications for three main groups of interest, job candidates, recruiters and organizations.
Λέξη κλειδί :Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Ψηφιακή αξιολόγηση
Διαδικτυακή επικοινωνία
Επιλογή προσωπικού
Αυτοπαρουσίαση
Social media
Cybervetting
Computer-mediated communication
Personnel selection
Self-presentation
Διαθέσιμο από :2023-06-19 17:39:21
Ημερομηνία έκδοσης :15-05-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-06-19 17:39:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gaitanarou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf