ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Augmented reality retail apps: try before you buy
Εναλλακτικός τίτλος :Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας στο λιανικό εμπόριο
Δημιουργός :Σεϊταρίδου, Ανδρομάχη
Seitaridou, Andromachi
Συντελεστής :Skarmeas, Dionysios (Επιβλέπων καθηγητής)
Dimitriadis, Sergios (Εξεταστής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10610
Περίληψη :Αυτή η διατριβή έχει ως στόχο να εξετάσει την επίδραση των κινητών εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΠ) στο λιανικό εμπόριο, στην ικανοποίηση και την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Επικεντρώνεται στην επίδραση των χαρακτηριστικών της ΕΠ στις εφαρμογές στην εμπλοκή των χρηστών και τις επόμενες επιπτώσεις στην ικανοποίηση και πρόθεση αγοράς. Η μελέτη οργανώνεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση της ψηφιοποίησης στο λιανικό εμπόριο, καθορίζει τους στόχους της μελέτης και θέτει τις ερευνητικές υποθέσεις υπό εξέταση. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από μια εκτενή ανασκόπηση της σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας.Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, χρησιμοποιώντας ποσοτική προσέγγιση με διαδικτυακές έρευνες που διεξήχθησαν σε Έλληνες καταναλωτές. Χρησιμοποιήθηκαν δύο εφαρμογές AR, "Wanna Kicks: Εικονική δοκιμή παπουτσιών" και "Amazon app: Προβολή στον χώρο σας", για τη συλλογή δεδομένων. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και συζητά τα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα.Το πέμπτο κεφάλαιο προσφέρει μια λεπτομερή συζήτηση των αποτελεσμάτων. Επίσης, ολοκληρώνεται με τις συέπειες, τους ερευνητικούς περιορισμούς και τις συστάσεις για μελλοντικές έρευνες. Η ενότητα μεθοδολογίας εξηγεί τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, κατόπιν χρήσης μιας εκ των δυο διαθέσιμων εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΠ).Το δείγμα αποτελούνταν από 97 καταναλωτές που συμπλήρωσαν την έρευνα. Η έρευνα χρησιμοποίησε κλίμακες προσαρμοσμένες από προηγούμενες μελέτες, με 28 ερωτήσεις σε έξι μεταβλητές. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert, η οποία κυμαίνεται από 1 έως 7.Συνολικά, αυτή η διατριβή εξετάζει τον αντίκτυπο των εφαρμογών λιανεμπορίου με επαυξημένη πραγματικότητα (ΕΠ) στους Έλληνες καταναλωτές. Η μελέτη παρέχει σημαντικές προτάσεις για τους προγραμματιστές κινητών εφαρμογών και τους επαγγελματίες στο χώρο του μάρκετιγνκ σχετικά με τη δυνατότητα της τεχνολογίας AR να βελτιώσει την εμπειρία των καταναλωτών και να επηρεάσει θετικά τις αποφάσεις τους ως προς την αγορά προϊόντων.
This thesis aims to investigate the influence of augmented reality (AR) mobile retailing apps on Greek consumers' attitudes and buying behaviour. It focuses on the impact of AR in-app characteristics on user involvement and the subsequent effects on app likability and purchase intention. The study is organized into six chapters, covering various aspects of the research.The first chapter provides an overview of digital transformation in retailing, defines the study's objectives, and establishes the research questions and hypotheses. Chapter two comprehensively reviews relevant academic literature, including AR technology, its utilization in retail, AR in-app characteristics, user involvement, and app likability.Chapter three describes the methodology employed, using a quantitative approach with online surveys administered to Greek respondents. Two AR applications, "Wanna Kicks: AR shoes try on" and "Amazon app: View in your room," were utilized to gather data. The fourth chapter presents the statistical analysis of the collected data and discusses the findings, including respondent profiles and hypothesis testing.Chapter five offers a detailed discussion of the results, highlighting the theoretical and practical contributions. It also concludes with implications, limitations, and recommendations for future research. The methodology section explains the data collection process, including participant requirements and the rationale for using two distinct AR applications.The sample consisted of 97 respondents who completed the survey, with convenience sampling employed due to resource constraints. The survey utilized scales adapted from previous studies, with 28 questions across six variables. The Likert scale was used, ranging from 1 to 7.In conclusion, this thesis explores the impact of AR mobile retailing apps on Greek consumers. The findings shed light on the influence of AR in-app characteristics on user involvement, app likability, and purchase intention. The study provides valuable insights for mobile app developers and marketers regarding the potential of AR technology in enhancing consumer experiences and driving purchase decisions.
Λέξη κλειδί :Επαυξημένη πραγματικότητα
Λιανικό εμπόριο
Έλληνες καταναλωτές
Εμπλοκή χρηστών
Αγοραστική συμπεριφορά
Augmented reality
Retail
Greek consumers
User involvement
Purchase intention
Διαθέσιμο από :2023-07-05 23:11:19
Ημερομηνία έκδοσης :21-06-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-07-05 23:11:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Seitaridou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf