ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :European Border and Coast Guard Agency: a holistic approach
Εναλλακτικός τίτλος :Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής: ολιστική προσέγγιση
Δημιουργός :Καρράς, Αλέξανδρος
Karras, Alexandros
Συντελεστής :Gkritzalis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Stergiopoulos, George (Εξεταστής)
Ntouskas, Theodoros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :139p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10620
Περίληψη :Αυτή η μελέτη αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Επιχειρεί να ξεδιαλύνει την όποια αβεβαιότητα σχετικά με την ύπαρξη, το καθεστώς και τις δυνατότητες του Οργανισμού. Ο αναγνώστης περιηγείται στην ιστορία του Οργανισμού μέσα από συγκεκριμένα ορόσημα και δίνεται εξηγηση σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει. Διερευνώνται πτυχές της νομικής βάσης και του κανονισμού 2019/1896 του Ευρωπαικού Συμβουλίου. Μαζί με τον σκοπό του Οργανισμού, αναλύονται οι διαφορετικοί συνειρμοί με τα σύνορα της ΕΕ, την κυριαρχία, τη γεωπολιτική και τον χώρο Σένγκεν. Το μοντέλο εργασιών εξετάζεται εξονυχιστικά και ο αναγνώστης μπορεί να εξοικειωθεί με τις δυνατότητες του Frontex, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έλεγχο των συνόρων, επιχειρήσεις επιστροφής, εκπαίδευση, διεθνή συνεργασία και έρευνα. Αναλύεται συνοπτικά κάθε δραστηριότητα και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σύγχρονες συνέργειες του Οργανισμού σε ορισμένες από αυτές. Στη συνέχεια, παρέχεται μια επισκόπηση των διαφορετικών αποτελεσμάτων, μαζί με στατιστικά δεδομένα. Ακόμα, διερευνώνται οι μελλοντικές τάσεις. Περαιτέρω, εξηγούνται οι περιορισμοί του Frontex, που σχετίζονται με νομικούς λόγους, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Συνεχίζοντας, συζητούνται οι μελλοντικές δυνατότητες. Τέλος, μια συνοπτική επισκόπηση κλείνει την εμβέλεια αυτής της μελέτης.
This study provides a holistic approach to the European Border and Coast Guard Agency (Frontex). It attempts to dispel any uncertainty regarding the Agency's existence, status, and capabilities. The reader is taken through the history of the Agency across specific milestones and given an explanation of what it represents. Aspects of the legal basis and the Council Regulation 2019/1896 are explored. Along with the purpose of the Agency, different connotations linked with EU borders, sovereignty, geopolitics, and Schengen Area are analyzed. The business model is scrutinized, and the reader can familiarize themselves with Frontex’s capabilities, consisting, among others, of border control, return operations, training, international cooperation, and research. Each activity is briefly analyzed, and subsequently, the contemporary synergies of the Agency regarding some of them are presented. Next, an overview of the different outcomes is provided, along with statistical data. Afterward, future trends are explored. Furthermore, Frontex’s limitations are explained, related to legal grounds, people, and the environment. Continuing, future capabilities are discussed. Last, a summarized overview closes this study’s reach.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Έλεγχος συνόρων
Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή
Frontex
European Border and Coast Guard Agency
Standing corps
European Integrated Border Management (EIBM)
Border control
Διαθέσιμο από :2023-07-06 15:06:45
Ημερομηνία έκδοσης :23-06-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-07-06 15:06:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karras_2023.pdf

Τύπος: application/pdf