ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Leadership by metaphors and storytelling
Εναλλακτικός τίτλος :Ηγεσία με χρήση μεταφορών και αφήγησης ιστοριών
Δημιουργός :Γκαλίτσιου, Αικατερίνη
Gkalitsiou, Aikaterini
Συντελεστής :Voudouris, Irini (Επιβλέπων καθηγητής)
Nikandrou, Irene (Εξεταστής)
Iordanoglou, Dimitra (Εξεταστής)
Papalexandri, Nancy (Εξεταστής)
Nikolaou, Ioannis (Εξεταστής)
Galanaki, Eleanna (Εξεταστής)
Deligianni, Ioanna (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :331p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10666
Περίληψη :Οι μεταφορές και η αφήγηση ιστοριών είναι σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ηγεσία και την οργανωσιακή ζωή. Επιπλέον, θεωρούνται ευρέως ισχυρά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας. Οι ηγέτες έχουν χρησιμοποιήσει τις μεταφορές και την αφήγηση ιστοριών για να ενισχύσουν τη γραπτή και προφορική τους επικοινωνία από την αρχαιότητα, από τον Αριστοτέλη, μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στην πραγματικότητα, η ιστορία έχει καταγράψει πολυάριθμες περιπτώσεις όπου οι ηγέτες (είτε πρόκειται για ηγέτες εταιρειών είτε για ηγέτες χωρών) κατέφυγαν στη χρήση τους προκειμένου να μεταφέρουν αποτελεσματικότερα και σαφέστερα τις σκέψεις τους, να γοητεύσουν και να πείσουν το ακροατήριό τους, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε περιόδους κρίσης. Κατά συνέπεια, στην παρούσα έρευνα εστιάζουμε στη χρήση της αφήγησης και των μεταφορών από τους ηγέτες σε εταιρικά πλαίσια, καθώς και από τους ηγέτες χωρών σε περιόδους κρίσης.
Metaphors and storytelling are important communication tools that bear a significant role in leadership and organizational life. Furthermore, they are widely considered powerful tools that can be utilized for the enhancement of leadership effectiveness. Leaders have used metaphors and storytelling to enhance their written and verbal communication from ancient times since Aristotle to the modern age. In fact history has recorded numerous cases where leaders (be it company or country leaders) have resorted to using them in order to more effectively and clearly convey their thoughts, captivate, and convince their audience, under normal situations, as well as in times of crisis. Accordingly, in the present research we focus on the use of storytelling and metaphors by leaders within corporate settings, as well as by country leaders in times of crisis.
Λέξη κλειδί :Μεταφορές
Αφήγηση ιστοριών
Ηγεσία
Πειθώ
Metaphors
Storytelling
Leadership
Persuasive
Διαθέσιμο από :2026-07-19
Ημερομηνία έκδοσης :17-07-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-07-19 13:02:47
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :