ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση του κλάδου οινοποιίας στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Analysis of the winemaking industry in Greece
Δημιουργός :Καραμάνη, Μαρία
Συντελεστής :Αντωνίου, Φάμπιο (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Διοικητόπουλος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10685
Περίληψη :Ο σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης μικρών, οικογενειακών οινοποιείων, η μελέτη του μοντέλου διανομής, η εξέταση των προοπτικών της βιολογικής - οικολογικής οινοποίησης και της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και η παροχή προτάσεων για τη βελτίωση των στρατηγικών προώθησης. Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ως μελέτη περίπτωσης το Οινοποιείο Μονεμβασιάς Γιώργος Τσιμπίδης.
The purpose of the work is to investigate the possibilities of development and promotion of small, family wineries, to study the distribution model, to examine the perspectives of biological - ecological development and sustainable development as well as to provide initiatives to improve promotion strategies.For this work, the Monemvasia Winery Giorgos Tsimpidis was used as a case study.
Λέξη κλειδί :Οινοποιείο
Ανάλυση κλάδου
Οικονομική ανάλυση
Winery
Industry analysis
Financial analysis
Διαθέσιμο από :2023-09-14 21:48:25
Ημερομηνία έκδοσης :08-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-14 21:48:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karamani_2023.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Karamani_2023_Presentation.pdf

Τύπος: application/pdf