ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays in panel data and network econometrics
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια στην οικονομετρία των δεδομένων πάνελ και την οικονομετρία των δικτύων
Δημιουργός :Χούντας, Κωνσταντίνος
Chountas, Konstantinos
Συντελεστής :Kyriazidou, Ekaterini (Επιβλέπων καθηγητής)
Arvanitis, Stylianos (Εξεταστής)
Palivos, Theodoros (Εξεταστής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Christopoulos, Dimitrios (Εξεταστής)
Ioannidis, Ioannis (Εξεταστής)
Gkenakos, Xristos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10695
Περίληψη :Μια αυξανόμενη βιβλιογραφία προσπαθεί να διακρίνει μεταξύ των παραγόντων που οδηγούν στην παρατηρούμενη συσχέτιση ανάμεσα στα αποτελέσματα των ατόμων, εστιάζοντας στον ρόλο των κοινωνικών δικτύων. Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις των ζευγαριών σχετικά με την απασχόληση και στις αλληλεπιδράσεις των αδελφών στην εκπαίδευση. Οι κύριες συνεισφορές είναι δύο: Πρώτον, προτείνεται ένα οικονομετρικό πλαίσιο μοντελοποίησης για την αναγνώριση των μεσολαβητικών διαύλων μέσω των οποίων αυτές οι αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα· και δεύτερον, αναπτύσσονται κατάλληλα εργαλεία στατιστικής επαγωγής προκειμένου να εξεταστούν εμπειρικά οι ερωτήσεις που τίθενται. Το πρώτο κεφάλαιο στοχεύει στην εξήγηση της απόκλισης στα αποτελέσματα (όπως αποτελέσματα στην αγορά εργασίας ή στην εκπαίδευση) μεταξύ των αδελφών, συνδυάζοντας δύο πτυχές της βιβλιογραφίας: αυτή που χρησιμοποιεί τη σειρά γέννησης για να εξηγήσει αυτήν την απόκλιση και αυτή που μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αδελφών. Η προτεινόμενη λύση είναι να υιοθετηθεί ένα ενιαίο οικονομετρικό πλαίσιο που να συμπεριλαμβάνει τόσο τις επιδράσεις της σειράς γέννησης όσο και τις επιδράσεις των αδελφών και να προχωρήσει στην ανάλυση του συνολικού αποτελέσματος της σειράς γέννησης, διακρίνοντας τον άμεσο αντίκτυπο από τον έμμεσο αντίκτυπο που οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις των αδελφών. Το δεύτερο κεφάλαιο συμβάλλει στη βιβλιογραφία της οικονομετρίας των δικτύων και παρουσιάζει μία σειρά από αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του γραμμικού μοντέλου δικτύων, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που περιέχουν πληροφορίες για τις συνδέσεις μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο. Στο τρίτο κεφάλαιο, χρησιμοποιείται ένα διμεταβλητό μη-γραμμικό μοντέλο για τη μοντελοποίηση των μεταβάσεων των εργασιακών αποτελεσμάτων των ζευγαριών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αλληλοσυσχέτιση στην εργασιακή κατάσταση του ζευγαριού όσο και την επίδραση των προγενέστερων εργασιακών καταστάσεων των μελών του ζευγαρίου.
A growing body of work seeks to distinguish between the factors that drive the observed correlation between agent outcomes emphasizing the role of the individual's social networks. The present thesis focuses precisely on these interactions manifest in two important settings: spousal interdependencies in employment decisions and sibling spillovers in education. The main contributions are two: First, propose an econometric modeling framework to identify the channels through which these interactions occur; and second, develop appropriate inference tools in order to empirically address the questions at hand. The first chapter aims to bridge the gap between two seemingly unrelated strands of the literature that seek to explain within-family variation in siblings' outcomes. These include studies on the effects of birth order on child outcomes and studies on sibling spillovers. The solution I propose is to employ a unified econometric framework that incorporates both birth order effects and sibling spillovers and proceed to decompose the total effect of birth order into a direct effect and an indirect effect that is due to sibling interactions. The second chapter contributes to the literature on networks with unobserved structure and presents identification results of the standard social interactions model when available data contain no information on links between agents. The third chapter employs a general framework that models couples’ labor market transitions jointly, allowing for both contemporaneous effects as well as for the past labor state of one member of the couple to affect the own along with the other member’s subsequent state. I specify a bivariate discrete choice model and consider four labor market states for each member of the couple - full-time employment, part-time employment, unemployment and out-of labor force - on a quarterly basis, accounting for time-invariant, individual-specific unobserved heterogeneity.
Λέξη κλειδί :Οικονομετρία
Οικονομετρία των δικτύων
Εφαρμοσμένη οικονομετρία
Panel data econometrics
Network econometrics
Applied econometrics
Διαθέσιμο από :2023-09-25 17:21:27
Ημερομηνία έκδοσης :13-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-25 17:21:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chountas_2023.pdf

Τύπος: application/pdf