ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A Bayesian approach to the analysis of infectious disease data using continuous-time stochastic models
Εναλλακτικός τίτλος :Μια Μπεϋζιανή προσέγγιση για την ανάλυση δεδομένων μολυσματικών νοσημάτων χρησιμοποιώντας στοχαστικά μοντέλα συνεχούς χρόνου
Δημιουργός :Μπαρμπουνάκης, Πέτρος
Barmpounakis, Petros
Συντελεστής :Demiris, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Dellaportas, Petros (Εξεταστής)
Karlis, Dimitrios (Εξεταστής)
Sypsa, Vana (Εξεταστής)
Kontoyannis, Ioannis (Εξεταστής)
Kalogeropoulos, Kostas (Εξεταστής)
Ntzoufras, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :194p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10697
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη στοχαστικών επιδημικών μοντέλων με έμφαση στις μολυσματικές ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα. Αναπτύσσεται συγκεκριμένη στατιστική μεθοδολογία για να ενημερώνεικαλύτερα τις δημόσιες πολιτικές υγείας και τις επικοινωνίες που υλοποιούνται από τις κυβερνητικές οργανώσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως η πανδημία του Covid-19.
The aim of this doctoral thesis is the development of stochastic epidemic models focused on disease outbreaks in humans, as well as livestock. Statistical methodology is developed aimed at informing public health policies and their communication as implemented by the governing organizations, specifically at a time of crisis like the Covid-19 pandemic
Λέξη κλειδί :Μπεύζιανή ανάλυση
Στοχαστικά μοντέλα
Επιδημικά μοντέλα
Bayesian analysis
Stochastic models
Epidemic models
Διαθέσιμο από :2023-09-27 12:18:28
Ημερομηνία έκδοσης :19-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-27 12:18:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Barmpounakis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf