ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ESG investment
Εναλλακτικός τίτλος :Επένδυση ESG
Δημιουργός :Ασημακοπούλου, Μαρία-Εμμανουέλα
Asimakopoulou, Maria-Emmanouela
Συντελεστής :Chalamandaris, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Episcopos, Athanasios (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10711
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μια επισκόπηση του πεδίου εφαρμογής των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβερνητικών Επενδύσεων (ESG), μέσω της αξιολόγησης πρόσφατων ερευνών για τον εντοπισμό βασικών γνώσεων, ευρημάτων και τάσεων. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της μελέτης επικεντρώνεται στην κατανόηση του αντίκτυπου της επένδυσης ESG στη χρηματοοικονομική απόδοση, την κερδοφορία, την τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον τομέα. Η μεθοδολογία της έρευνας επιλέχθηκε λόγω της καταλληλόλητάς της για διερεύνηση ενός ευρέος φάσματος βιβλιογραφίας και σύνθεση διαφορετικών ευρημάτων σε συνεκτικά θέματα. Αυτή η ανασκόπηση αξιολόγησε δώδεκα εξέχουσες μελέτες, που δημοσιεύθηκαν μετά το 2015, που βρέθηκαν σε τρία σημαντικά αποθετήρια: το Google Scholar, το Scopus και το CORE. Οι βασικές γνώσεις οργανώθηκαν σε έξι κατηγορίες: το κόστος και η απόδοση της επένδυσης ESG, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στην επένδυση ESG, τα κίνητρα και η ενσωμάτωση των πληροφοριών ESG, οι αξιολογήσεις ESG και οι οικονομικές επιδόσεις, η εξέλιξη και οι βέλτιστες πρακτικές στην επένδυση ESG και η επένδυση ESG και η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων . Η μέθοδος επισκόπησης του πεδίου εφαρμογής βοήθησε να απαντηθεί το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα, αποκαλύπτοντας ότι ενώ η επένδυση ESG μπορεί να επηρεάσει την οικονομική απόδοση και την τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, παρουσιάζει επίσης μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επεκταθούν τα τρέχοντα ευρήματα και να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της επένδυσης ESG. Η εργασία προτείνει συγκεκριμένους τομείς εστίασης για μελλοντική έρευνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επέκτασης της γεωγραφικής εστίασης, διεξαγωγής διαχρονικών μελετών και αντιμετώπισης της τυποποίησης των αξιολογήσεων ESG.
This study presents a scoping review of ESG (Environmental, Social, and Governance) investing, assessing recent research to identify key insights, findings, and trends. The study's primary research question focuses on understanding the impact of ESG investing on financial performance, profitability, asset pricing, and the challenges and opportunities in the field.The research methodology was selected due to its suitability for exploring a broad array of literature and synthesizing diverse findings into coherent themes. This review assessed twelve prominent studies, published post-2015, found across three significant repositories: Google Scholar, Scopus, and CORE.Key insights were organized into six categories: the cost and performance of ESG investing, challenges and opportunities in ESG investing, motivations and integration of ESG information, ESG ratings and financial performance, evolution and best practices in ESG investing, and ESG investing and asset pricing. The scoping review method helped answer the central research question, revealing that while ESG investing can affect financial performance and asset pricing, it also presents unique challenges and opportunities.The study concludes that further research is needed to expand on the current findings and provide a more comprehensive understanding of ESG investing. The paper suggests specific areas of focus for future research, underlining the need to expand geographical focus, conduct longitudinal studies, and address the standardization of ESG ratings.
Λέξη κλειδί :Επένδυση ESG
Βαθμολογία ESG
Βιώσιμη χρηματοδότηση
Οικονομικές επιπτώσεις
ESG investing
ESG rating
Sustainable finance
Financial impact
Διαθέσιμο από :2023-10-01 13:53:09
Ημερομηνία έκδοσης :31-07-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-10-01 13:53:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Asimakopoulou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf