ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Valuation and underpricing of German IPOs
Εναλλακτικός τίτλος :Αποτίμηση και υποτιμολόγηση γερμανικών IPO (Αρχικές Δημόσιες Προσφορές)
Δημιουργός :Σχίζας, Ιωάννης
Schizas, Ioannis
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Leledakis, George (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10713
Περίληψη :Το φαινόμενο υποτιμολόγησης των γερμανικών IPO (Αρχικές Δημόσιες Προσφορές) κατά την περίοδο 2002 έως 2022 είναι το κύριο θέμα που εξετάζει η παρούσα διπλωματική εργασία. Προκειμένου να εντοπιστεί η υποτιμολόγηση, οι αρχικές αποδόσεις της πρώτης ημέρας των νεοεισαγόμενων εταιρειών ήταν η κύρια παρατήρηση που έπρεπε να ελεγχθεί. Με τη χρήση γνωστών στατιστικών δοκιμών (όπως το t-test) και μεθόδων, ιδιαίτερα σε αυτή τη διατριβή μιας πολλαπλής παλινδρόμησης, εξετάστηκε εάν και πώς διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την αρχική απόδοση της πρώτης ημέρας μιας επιχείρησης. Ως γενικό εύρημα που βασίζεται σε αυτή τη διατριβή, υπάρχει υποτιμολόγηση στα γερμανικά IPO. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόδοση την πρώτη ημέρα ήταν περίπου 5,08% κατά μέσο όρο, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν αρκετά υποτιμημένες. Το πιο σημαντικό εύρημα αυτής της διατριβής είναι ότι παρόλο που υπάρχει γενικά η υποψία ότι οι μεγαλύτερες προσφορές μετοχών σε IPO θα πρέπει να έχουν μικρότερη υποτιμολόγηση, σε αυτό το δείγμα παρατηρείται το αντίθετο. Ορισμένοι παράγοντες, όπως το μέγεθος της δημόσιας εγγραφής, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας και η απόδοση DAX, επηρέασαν σαφώς την απόδοση της πρώτης ημέρας, αλλά άλλοι, όπως η φήμη του αναδόχου, δεν είχαν ισχυρά στοιχεία. Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά για την κατανόηση της γερμανικής αγοράς IPO και απαιτείται περισσότερη έρευνα για την καλύτερη κατανόηση αυτών των τάσεων.
The underpricing phenomenon of German IPOs (Initial Public offerings) during the period 2002 until 2022 is the main objective that this thesis examines. In order to identify underpricing the initial first day returns of newly listed companies, were the main observation to check. By using well-known statistical tests (like the t-test) and methods, particularly in this thesis a multiple regression, it was examined whether and how different factors can affect the initial first day return of a firm. As a general finding based on this thesis there is underpricing in German IPOs. The results indicated that the return on the first day was around 5.08% on average, which means it was fairly underpriced. The most important finding of this thesis is that even though it is generally suspected that larger IPO size offerings should have less underpricing, in this sample it is observed the contrary. Some factors, such as the size of the IPO, the firm’s total revenue and the DAX return, clearly influenced the first-day performance, but others, such as the reputation of the underwriter, did not have strong evidence. These findings are important for understanding the German IPO market, and more research is needed to better understand these trends.
Λέξη κλειδί :Αρχική δημόσια προσφορά
Υποτιμολόγηση
Επενδυτικές τράπεζες
Initial Public Offerings (IPOs)
Underpricing
Investment banks
Διαθέσιμο από :2023-09-30 20:59:19
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-30 20:59:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Schizas_2023.pdf

Τύπος: application/pdf