ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Enviromental, Social, Governance (ESG) factors: financial performance and investing implications
Εναλλακτικός τίτλος :Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη Διακυβέρνηση παράγοντες (ΠΚΔ): χρηματοοικονομική απόδοση και επενδυτικές επιπτώσεις
Δημιουργός :Καΐτσας, Κωνσταντίνος
Kaitsas, Konstantinos
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10716
Περίληψη :O σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και των σχετικών με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων με τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου για την περίοδο 2017-2021. Το δείγμα των εταιρειών ταξινομήθηκε σε δύο κατηγορίες βάσει κεφαλαιοποίησης. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον δείκτη FTSE 100 στον οποίο βρίσκονται οι 100 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις επόμενες 250 εταιρείες με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση (δείκτης FTSE 250). Όλα τα δεδομένα αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων Refinitiv και η εμπειρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το Eviews. Η χρηματοοικονομική απόδοση των εταιρειών βασίστηκε κυρίως σε δύο δείκτες όπως αυτό συμβαίνει και σε μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας. Ο πρώτος είναι ο δείκτης του Tobin (Q Ratio) και ο δεύτερος ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE). Για την μέτρηση των παραγόντων ΠΚΔ χρησιμοποιήθηκε ο συνδυαστικός δείκτης ΠΚΔ της βάσης δεδομένων Refinitiv. Η εργασία μελέτησε αν και πως οι δείκτες ROE και Q Ratio επηρεάζουν τον συνδυαστικό δείκτη ΠΚΔ αλλά και αντίθετα αν και πως ο συνδυαστικός δείκτης ΠΚΔ επηρεάζει τους δύο δείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι μεικτά. Αποδείχτηκε ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ ΠΚΔ παραγόντων και χρηματοοικονομικών αποδόσεων. Παρατηρήθηκαν όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την θετική, την αρνητική ή ακόμα και την ουδέτερη συσχέτιση μεταξύ τους. Διαφορετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν και με βάση την ταξινόμηση των εταιρειών με όρους κεφαλαιοποίησης.
The purpose of this study is to investigate the relationship between Environmental, Social and Governance (ESG) factors against the financial performance of companies listed on the London Stock Exchange for period 2017-2021. The sample of companies was classified into two categories based on market capitalization. The first category includes companies belonging to FTSE 100 index which tracks the 100 largest companies by market capitalization. The second category includes the next 250 largest companies by market capitalization. All data was retrieved from Refinitiv database, and the empirical analysis was performed with Eviews. The financial performance of the companies was based mainly on two measures as suggested by most of the relevant literature. The first measure is Tobin’s Q (Q Ratio) and the second measure is the return on equity (ROE). ESG combined score offered by Refinitiv database was used for the measurement of ESG factors. The study examined if and in which way ROE and Q Ratio impact the ESG combined score and vice versa if and in which way the ESG combined score affects the two financial performance measurements. The results of this study are mixed. Findings suggest that there is a significant relationship between ESG factors and financial performance. It was observed though that the results vary widely in terms of positive, negative, or even neutral impact between the measurements. Moreover, variations were found based on companies’ market capitalization classification.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική απόδοση
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Δείκτης Tobin
Environment, Social, Governance (ESG)
Financial performance
Return on equity
Tobin
Διαθέσιμο από :2023-10-01 13:10:17
Ημερομηνία έκδοσης :29-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-10-01 13:10:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kaitsas_2023.pdf

Τύπος: application/pdf