ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Market reaction to announced bank M&As: evidence from European banks
Εναλλακτικός τίτλος :Αντίδραση της αγοράς στις ανακοινωμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών: στοιχεία από ευρωπαϊκές τράπεζες
Δημιουργός :Κομπογιάννης, Παναγιώτης
Kompogiannis, Panagiotis
Συντελεστής :Leledakis, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Spyrou, Spyros (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55p,
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10728
Περίληψη :Σε αυτή τη διπλωματική επιχειρείται να εντοπιστούν οι λόγοι που οδήγησαν τις Ευρωπαϊκές τράπεζες να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές, καθώς και πώς αντέδρασε η αγορά σε αυτές τις ανακοινωθέντες συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών και ποια είναι τα εμπειρικά αποτελέσματα. Η φύση του τραπεζικού συστήματος και οι κίνδυνοί του αναλύονται αρχικά. Ακολουθεί μια παρουσίαση της κρίσης που ξέσπασε το 2007 και οι επιπτώσεις της στις αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες. Ακολουθούν οι επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έτσι ώστε οι ανισορροπίες που έχουν προκύψει να μπορούν να φανούν. Η δομή της διατριβής περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη και εισαγωγή στο θέμα, μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση που ακολουθείται από περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε καθώς και της ανάλυσης & των αποτελεσμάτων και τελειώνει με τα συμπεράσματα και τα εμπειρικά αποτελέσματα/δεδομένα μας.
In this diplomacy, an attempt is made to identify the reasons that led European banks to proceed with mergers or acquisitions, as well as how the market reacted to these announced bank M&As and what are the empirical results. The nature of the banking system and its risks are first analyzed. The following is a presentation of the crisis that erupted in 2007 and its effects on American and European banks. The following are the implications for European banks so that the imbalances that have arisen can be seen. The structure of the thesis includes a brief summary and introduction to the subject, an extensive bibliography review followed by a description of the methodology used and the analysis & results, and ends with the conclusion and our empirical results/data.
Λέξη κλειδί :Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Ευρωπαϊκές Τράπεζες
Mergers
Acquisitions
European Banks
Ημερομηνία έκδοσης :26-07-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :05-10-2023
Ημερομηνία αποδοχής :05-10-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kompogiannis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf