ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :BREXIT: δομική προσέγγιση των διαπραγματεύσεων από την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εναλλακτικός τίτλος :BREXIT: a structural approach to negotiations from EU perspective
Δημιουργός :Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρουμανιάς, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Καμμάς, Παντελής (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10740
Περίληψη :Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit) εκλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ένωση) ως ενδεχόμενο πιθανής διάλυσης της και γι’ αυτό αποτέλεσε πολιτική κρίση.Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η βαθύτερη κατανόηση της προσαρμογής του θεσμικού μηχανισμού της Ένωσης, της αξιοποίησης των πόρων της και της επίδρασης αυτών στην δόμηση της διαπραγματευτικής ισχύος της, προκειμένου να αντιμετωπίσει κρίσεις βιωσιμότητας.Η μεθοδολογία ακολουθεί́ το πρότυπο της αξιολογικής μελέτης περίπτωσης. Μέσα από την σύνθεση ερευνητικής βιβλιογραφίας και εγγράφων της Ένωσης για το Brexit, δίνεται έμφαση στην περιγραφή́, την ανάλυση και τη σύνθεση, αποσκοπώντας στην απάντηση των διερευνητικών ερωτημάτων. Για να επιτευχθεί́ στόχος της εργασίας, αναλύονται σε βάθος οι διαπραγματεύσεις του Brexit με τη μέθοδο της δομικής προσέγγισης του W. Zartman και εφαρμόζεται το μοντέλο ανάλυσης της διαπραγματευτικής ισχύος της S. Meunier. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει την διαπίστωση της διαπραγματευτικής ισχύος ενός δρώντος –της Ένωσης – χωρίς να γίνεται συγκριτική́ αντιπαράθεση με άλλους δρώντες.Η Εργασία δομείται σε 9 Κεφάλαια. Το 1ο εισάγει το αναγνωστικό κοινό στο θέμα και το πλαίσιο εργασίας. Το 2ο αποτελεί ειδικότερη εισαγωγή στην περίπτωση του Brexit περιγράφοντας γενικά τα στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση, πως αυτή εκλήφθηκε από την Ένωση και τις συνέπειες της. Το 3ο αναφέρεται στην θεωρία των διαπραγματεύσεων και αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο που κινείται η εργασία. Το 4ο Κεφάλαιο αποτελεί μία χρονική περιγραφή των ενεργειών της Ένωσης από την έναρξη των διαπραγματεύσεων έως την επικύρωση της συμφωνίας και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 5ο έως το 8ο Κεφάλαιο αναλύονται και ερμηνεύονται οι ενέργειες της Ένωσης κατά τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με την δομική προσέγγιση και την μεθοδολογία του W. Zartman. Τέλος, στο 9ο Κεφάλαιο, εισάγονται στοιχεία από την προαναφερόμενη ανάλυση στο θεωρητικό μοντέλο της S. Meunier ώστε να εξακριβωθεί το μέγεθος της διαπραγματευτικής ισχύος της Ένωσης και να εξαχθούν τα συμπεράσματα.
The withdrawal of the UK (Brexit) was perceived by the EU as a potential break-up and therefore constituted a political crisis.The aim of this Master’s thesis is to gain a deeper understanding of the adaptation of the EU's institutional mechanism, the use of its resources and their impact on the structuring of its negotiating power to face sustainability crises.The methodology follows the model of an evaluative case study. Through the synthesis of research literature and Union documents on Brexit, emphasis is placed on description, analysis and synthesis, aiming to answer the exploratory questions. To achieve the aim of the Master’s thesis, the Brexit negotiations are analysed in depth using W. Zartman's structural approach and S. Meunier's model of negotiating power analysis is applied. This methodology allows to establish the negotiating power of an actor - EU - without a comparative confrontation with other actors. The Master’s thesis is structured in 9 chapters. Chapter 1 introduces the reader to the topic and the context of the paper. The 2nd is a more specific introduction to the case of Brexit, describing in general terms the elements that led to the crisis, how it was perceived by the EU and its consequences. Chapter 3 deals with the theory of negotiations and is the theoretical framework in which the research moves. Chapter 4 is a chronological description of the EU's actions from the start of the negotiations to the ratification of the agreement and the UK's withdrawal. From Chapter 5 to 8, the actions of the EU during the negotiations are analyzed and interpreted according to W. Zartman's structural approach and methodology. Finally, in Chapter 9, elements from the analysis are introduced into S. Meunier's theoretical model to ascertain the extent of the EU’s negotiating power and draw conclusions.
Λέξη κλειδί :Brexit
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Διαπραγματεύσεις
Δομική προσέγγιση
Διαπραγματευτική ισχύς
Brexit
European Union (EU)
Negotiations
Structural approach
Negotiating power
Διαθέσιμο από :2023-10-14 19:05:33
Ημερομηνία έκδοσης :11-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-10-14 19:05:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papacharalampous_2023.pdf

Τύπος: application/pdf