ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :EU: using trade policy and conditionality to promote its values, especially human rights. Attempt to highlight the weaknesses, through the comparison of the case studies of the EU-Singapore Free Trade Agreement & EU-Cotonou agreement
Εναλλακτικός τίτλος :ΕΕ: χρησιμοποιώντας την εμπορική πολιτική και την αιρεσιμότητα για την προώθηση των αξιών της, ιδίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσπάθεια ανάδειξης των αδυναμιών, μέσω της σύγκρισης των περιπτωσιολογικών μελετών της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Σιγκαπούρης
Δημιουργός :Petta, Evangelia
Πέττα, Ευαγγελία
Συντελεστής :Blavoukos, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Kammas, Pantelis (Εξεταστής)
Roumanias, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10751
Περίληψη :Αυτή η εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προωθεί τις αξίες της, ιδίως τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω των εμπορικών της συμφωνιών. Είναι γεγονός ότι η ΕΕ έχει ως στρατηγική την προώθηση των θεμελιωδών αξιών της στις εμπορικές της συμφωνίες με τρίτες χώρες. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ εφαρμόζει σε αυτές τις συμφωνίες ρήτρες αιρεριμότητας(αναστολή, κυρώσεις κ.λπ.). Υποστηρίζεται ότι παρόλο που σε πολλές συμφωνίες είχαν συμπεριληφθεί αιρεσιμότητες σε περίπτωση παραβίασης αξιών, έχει παρατηρηθεί ότι η ΕΕ δεν ενεργοποιεί αυτές τις αιρεσιμότητες. Αντίθετα, διαφοροποιεί τη χρήση τους στις συμφωνίες της με διάφορες χώρες, ανάλογα με τη δύναμή τους και τα συμφέροντά της.Συνδυάζοντας στοιχεία από έρευνες, επιστημονικά βιβλία, φοιτητικές εργασίες, μελέτες, και προσωπική αντίληψη, αυτή η διατριβή υπογραμμίζει μέσω της συγκριτικής ανάλυσης δύο συγκεκριμένων περιπτωσιολογικών μελετών, τις αδυναμίες της ενεργού χρήσης των αιρεσιμοτήτων της ΕΕ στην εμπορική της πολιτική και τις εμπορικές συμφωνίες για την προώθηση των αξιών της (ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία κ.λπ.).
This paper examines the way the European Union (EU) promotes its values, especially human rights, through its trade agreements. It is a fact that EU has as a strategy to promote its core values in its trade agreements with third countries. In order to achieve this, EU applies in these agreements, conditionality clauses (suspension, sanctions e.tc.). This study argues that although in many agreements conditionality in case of values violation had been included, it has been observed that EU does not activate these clauses. On the contrary, it makes differentiation in their use in its agreements with different countries, depending on their power and its interests. Incorporating evidence from researches, scientific books and studies and personal perception, this thesis highlight through the comparative analysis of two specific case studies, the weaknesses of the EU’s active use of conditionality in its trade policy and commercial agreements to promote its values (human rights, democracy, etc.).
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Εμπορική πολιτική
Προϋποθέσεις
Ανθρώπινα δικαιώματα
Αδυναμία
European Union (EU)
Trade policy
Conditionality
Human rights
Weakness
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :14-10-2023
Ημερομηνία αποδοχής :14-10-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petta_2023.pdf

Τύπος: application/pdf