ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Value added per share: διερεύνηση της ικανότητας προβλέψεων μετοχικών αποδόσεων στο FTSE100
Εναλλακτικός τίτλος :Value added per share: research on the ability of predicting a stock's performance at FTSE100
Δημιουργός :Τερζόγλου, Μαρία
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρατζήμας, Σωτήριος (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10801
Περίληψη :Κατά την πάροδο των ετών, χρησιμοποιήθηκαν αρκετά μοντέλα για την αποτίμηση της απόδοσης μίας επιχείρησης, τα οποία ενώ είναι διαφορετικά, συνδέονται μεταξύ τους σε πολλές περιπτώσεις.Για παράδειγμα η οικονομική προστιθέμενη αξία, που είναι ένα μέτρο απόδοσης, συνδέεται με την αγοραία προστιθέμενη αξία που μετρά την αξία που δημιουργεί η εταιρία για τους επενδυτές. Η απόδοση επένδυσης ταμειακών ροών, που στοχεύει στην επίλυση των λογιστικών διαστρεβλώσεων όταν μετράται η απόδοση και στην εκτίμηση των επιστροφών από μελλοντικές επενδύσεις, συνδέεται με την προστιθέμενη αξία μετρητών, που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες στρατηγικές επενδύσεις.Τα κέρδη ανά μετοχή, συνδέονται με την προστιθέμενη αξία ανά μετοχή, αφού το τελευταίο προέκυψε από την ανάγκη να υπάρχει ένα μέτρο πιο σχετικό με την αξία απ' ότι τα κέρδη ανά μετοχή και ουσιαστικά περιλαμβάνει βελτιώσεις του.Λόγω της ύπαρξης πολλών τέτοιων μοντέλων, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για να βρεθεί το μοντέλο που είναι καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο στην εκτίμηση της επιχειρησιακής απόδοσης. Έτσι η συγκεκριμένη διπλωματική, εστιάζει περισσότερο στα μέτρα EPS, VAPS για να διαπιστώσει ποιο από τα δύο προσθέτει μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση.Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, αφού αντλήθηκαν τα κατάλληλα δεδομένα για τις μεταβλητές που χρειαζόμαστε, υπολογίσαμε τα περιγραφικά τους στατιστικά, τις συσχετίσεις τους, και τη στατιστική σημαντικότητα των συσχετίσεών τους. Έπειτα διενεργήθηκαν κάποιες απλές γραμμικές παλινδρομήσεις, και robust regressions για 9 έτη, από το 2014 μέχρι και το 2022.Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την παρουσίαση ορισμένων μοντέλων μέτρησης της εταιρικής απόδοσης, όπως MVA, EVA, CFROI, CVA, VAPS και την πρακτική μελέτη, για το ποιο μοντέλο ανάμεσα στα EPS, VAPS προσθέτει μεγαλύτερη αξία στην εταιρία.
Over the past few years, numerous amount of models have been used for evaluating a company's performance. Even though there are differences between them, they are associated with each other in many cases.For example, EVA (measure of performance), is associated with MVA (measure of value created by the company for its investors). CFROI (its purpose is to solve accounting distortions, when evaluating a business's performance and to estimate returns on investments in the future), is linked to CVA (it focuses on specific strategic investments).EPS is associated with VAPS, since VAPS, is occured from the need of a model that is more relevant to the value than EPS. We may say that VAPS, includes EPS's improvements.Due to the existence of so many different models, many attempts have been made to find a model that is more appropriate and effective when evaluating a company's performance. Thus,this paper, focuses on the models EPS and VAPS, and aims to reach a conclusion of which adds more value to the company.First we obtained the data of the variables that we needed, their descriptive statistics, their correlations and the statistic significance of their correlations. Then we carried out some simple linear regressions and robust regressions, for 9 years, from 2014 to 2022.This paper includes the presentation of some models that measure the company's performance, such as MVA, EVA, CFROI, CVA, VAPS, and the empirical research of whether EPS or VAPS adds more value to a company.
Λέξη κλειδί :Προστιθέμενη αξία
Αποτίμηση
Κέρδη ανά μετοχή
Απόδοση
Μέτρηση
Value Added Per Share (VAPS)
Earnings Per Share (EPS)
Economic Value Added (EVA)
Market Value Added (MVA)
Cash Flow Return On Investment (CFROI)
Διαθέσιμο από :2023-10-30 13:20:37
Ημερομηνία έκδοσης :23-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-10-30 13:20:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Terzoglou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf