ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Behavioral finance: case of herding in the cryptocurrency market
Εναλλακτικός τίτλος :Συμπεριφορική χρηματοοικονομική: περίπτωση αγελαίας συμπεριφοράς στην αγορά κρυπτονομισμάτων
Δημιουργός :Ματσούκα, Αικατερίνη
Matsouka, Aikaterini
Συντελεστής :Chalamandaris, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Episcopos, Athanasios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10859
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αποδειχθεί η ύπαρξη της αγελαίας συμπεριφοράς στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, ιδίως σε περιόδους υψηλής αβεβαιότητας. Επιπρόσθετα, η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την εμπειρική βιβλιογραφία σχετικά με τις συμπεριφορικές πτυχές της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Τα τελευταία τρία έτη, η παγκόσμια οικονομία έχει επηρεαστεί σημαντικά πρώτα από την πανδημία του Covid-19 και στη συνέχεια από τις αρνητικές επιπτώσεις της Ρωσο-Ουκρανικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και της μεγάλης αύξησης του πληθωρισμού. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα έχουν σοκάρει την παγκόσμια αγορά. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρούμε να διερευνήσουμε κατά πόσο έχει προκληθεί αγελαία συμπεριφορά στην αγορά κρυπτονομισμάτων τα τελευταία τρία έτη, χρησιμοποιώντας 25 κορυφαία κρυπτονομίσματα που αποτελούν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Το δείγμα επεκτείνεται από τις 07 Μαΐου 2021 έως τις 02 Μαΐου. Πρώτον, διερευνούμε αν παρατηρείται αγελαία συμπεριφορά σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, προσπαθώντας να διαπιστώσουμε μια σχέση μεταξύ της αγοράς κρυπτονομισμάτων και της χρηματαγοράς, ακολουθώντας τη στατική μεθοδολογία που προτείνεται από τους Chang et al. (2000), καθώς και της δυναμικής μεθοδολογίας Quantile regression. H Quantile regression έχει χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία προκειμένου να εξεταστεί η αγελαία συμπεριφορά τόσο στις χρηματαγορές, όσο και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και οδηγεί σε σημαντικά αποτελέσματα. Δεύτερον, εστιάζουμε στην περίοδο πριν και μετά το ξέσπασμα της Ρωσο-Ουκρανικής διαμάχης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αγελαία συμπεριφορά μπορεί να μην αποτελεί εξέχοντα παράγοντα κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Παρά το γεγονός ότι οι αγορές κρυπτονομισμάτων μπορεί να παρουσιάσουν μεταβλητότητα, η έλλειψη σημαντικών διαφορών στις στήλες που αναλύθηκαν υποδηλώνει σχετική απουσία αγελαίας συμπεριφοράς. Η σταθερότητα που παρατηρήθηκε υποστηρίζει την άποψη ότι οι επενδυτές δεν επηρεάστηκαν έντονα από τις ενέργειες των άλλων, τονίζοντας τη σημασία της ατομικής λήψης αποφάσεων και της θεμελιώδους ανάλυσης στις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
This thesis carried out for the purpose of proving the existence of herding behavior in the cryptocurrency market, especially over periods with high level of uncertainty. In addition, this thesis investigates empirical literature regarding the behavioral aspects of the cryptocurrency market. Over the last three years, world economy was badly affected, first by the pandemic of Covid-19 and then by the negative effects from the war in Ukraine and the explosive energy inflation. As a result, these unprecedented events, have spooked the markets around the world. In this thesis, we attempt to explore whether herding behavior in the cryptocurrency market was triggered over the last three years and especially by Russian-Ukraine crisis, by utilizing 25 leading digital coins that constitute on average more than 90% of the total market capitalization. Our sample expands from May 07, 2021, to May 02, 2023. We investigate whether herding is present for the full sample (2021-2023), trying to establish a connection between cryptocurrencies and financial market by following the static methodology proposed by Chang et al. (2000) and quantile regression. Quantile Regression has been utilized in literature in order to explore herding behavior in both financial and cryptocurrency markets and leads to significant insights. Moreover, we focus on the period before and after the Russian-Ukraine conflict outbreak. We result that herd behavior may not be a prominent factor in the examined time periods and datasets. While cryptocurrency markets can experience volatility, the lack of significant differences in the analyzed columns indicates a relative absence of herding behavior. The stability observed supports the notion that investors were not strongly influenced by the actions of others, emphasizing the importance of individual decision-making and fundamental analysis in cryptocurrency investment.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Αγελαία συμπεριφορά
Κρυπτονομίσματα
Behavioral finance
Herding
Cryptocurrencies
Διαθέσιμο από :2023-11-27 22:20:57
Ημερομηνία έκδοσης :29-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-27 22:20:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Matsouka_2023.pdf

Τύπος: application/pdf